Ученически практики

Проектът ще допринесе за постигането на специфичните цели на ПО2 и ИП 10ИВ на ОП НОИР. Общата цел на проекта е да бъде повишен броят на учениците в професионалните училища и адаптиране на професионалното образование и обучение (ПОО) към нуждите на пазара на труда. Чрез мерките по тази операция ще бъдат постигнати следните резултати, така че сътрудничеството между системите на ПОО и бизнеса в България да стане по-ефективно:

  • Подобряване на връзките между ПОО и бизнеса;
  • Подобряване на практическите умения на учениците за работа в реална работна среда;
  • Подобряване на перспективите за успешна реализация на завършилите ПОО на пазара на труда.

Конкретните цели на проекта са на първо място подкрепа за създаване и функциониране на УТФ и/или други съществуващи в професионалното образование форми на учебни или тренировъчни фирми, вкл. учебни компании чрез насърчаване на придобиването на универсални ключови умения и изграждане на партньорства с останалия свят, по-специално с бизнеса. Основната цел на проекта е подкрепата за практическо обучение, организация и провеждане на ученическите практики и удостоверяване на резултатите чрез допълнителни практики в реална работна среда. Очакваните резултати от проекта ще помогнат за подобряване на връзките между ПОО и бизнеса, ще допринесе и насърчи образованието в областта на инженерните, техническите и природните науки. Освен това ще бъдат подобрени перспективите за успешна реализация на завършилите ПОО на пазара на труда; ще бъдат изградени мрежи между професионалните училища и бизнеса; ще бъдат подобрени практическите умения на ученици за работа в реална работна среда, както и компютърните им умения, като основно изискване на информационното общество. Чрез мерките от това проектно предложение ще бъдат постигнати следните резултати, така че сътрудничеството между системите на професионалното образование и обучение и бизнеса в България да стане по-ефективно:

  • повече съществуващи стажантски програми
  • повече случаи на сътрудничество с бизнеса.

Проект BG05M2OP001-2.006-0001 „Ученически практики – Фаза 1“ е съфинансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Срокът на проекта е до края на месец декември 2018 г., а бюджетът на проекта е на стойност 6 986 236 лв.

Линк към сайта – Ученически практики 

 Линк към МОН

 

Проект BG 051 PO 001 – 3.3.07 – 0001 “Ученически практики”

В проекта през учебната година участваха 1 функционален експерт, 1 консултант на ученици по избор на практики, 4 учители наставници на ученици, 1 училищен финансист, 8 наставника от фирмите-партньори и 30 ученици – стажанти.

През февруари  2014 година отново стартира проектът “Ученически практики” за провеждане на практика на конкретно работно място във фирми-партньори.

Проектът включва организиране и провеждане на ученически практики в реална работна среда за ученици от ХІ и ХІІ класове под ръководството на наставници от фирми-партньори и  наблюдаващи учители от училището.

Наши партньори в проекта са:

v         СТЕНЛИ – ЙОРДАН СТАНЕВ

v         ТЕХНО 2 ЕООД

v         МИРОНСИО ЕООД

v         ЕКЛАТ ГЪНЧЕВИ ООД

v         МИМИНИК МН ООД

v         ВЕГА ПРИНТ 95 ООД

v         ВИПА ПАРТС ЕООД

v         АГРО РЕМОНТ РЕЗЕРВ 98 ЕООД

Продължителността на провежданите ученически практики беше 240 часа, като след успешно приключване стажантите получават сертификат за участие и 300 лева стипендия.

Наблюдаващи учители от училище са:

– за специалност „Автотранспортна техника” – инж. Красимир Стоянов;

– за специалност  „ Електрообзавеждане   на    производството  ”  –

инж. Мария Вълкова, инж. Нела Паул и Чони Чернев;

– за специалност „Производство на облекло от текстил” – инж. Йонка Кънева.

 

На 4 март 2013 година в училище стартира проект

„ Ученически практики”

по програма

„Развитие на човешките ресурси”

Ученици от всички специалности се включиха в проекта. Училището ни има утвърдено име в общината и това помага за бързото реализиране на проекта.

Учениците от специалност „Автотранспортна техника” за 240 часа се обучават във фирмите:

ЕТ„Лъчезар – Чони Чернев”, гр.Карлово

„Техно 2″ ЕООД гр.Карлово.

Специалност „Производство на облекло от текстил” – във фирма „Стенли – Йордан Станев” гр.Карлово, а от специалност: “Електрообзавеждане на производството” – във фирма „SKF Берингс – България”ЕООД.

Проектът дава възможност да реализираме на практика наученото и да усвоим нови практически умения в реална работна среда.