УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ – 2

От 09 януари 2023 г. Професионална гимназия „Братя Евлогий и Христо Георгиеви“ – град Карлово стартира участието си по Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ – 2”. Той се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2023-2024 г. (ОП НОИР 2023-2024), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент Министерството на образованието и науката.

Основните цели на проекта са:

  • Осигуряване на допълнителни възможности за достъп до практическо обучение за подобряване уменията на учениците за работа в реална работна среда;
  • Подобряване на взаимодействието на училището с научните и бизнес средите чрез привличане на техни представители и прилагане на съвременни практически методи на обучение за укрепване на системата на професионалното образование и обучение и връзката с пазара на труда.

Програмата цели подобряването на качеството на професионалното обучение и образование на учениците и улесняване на достъпа им до трудовия пазар. Придобитите професионални компетентности в реалните условия ще мотивират завършващите за успешно реализиране в областта на ТУРИЗМА.

Професионална гимназия „Братя Евлогий и Христо Георгиеви“ – град Карлово се включва в Проекта с 8 ученици от специалност ,,Екскурзоводско обслужване‘‘ при 3 работодатели – ,,ИНТЕРВАЛИ 2020“ ЕООД – гр. Сопот, НМ ,,Васил Левски‘‘ – гр. Карлово и „Щерев Тур“ АД – гр. Карлово. Проект „Ученически практики- 2“ предоставя чудесна възможност и за фирмите да използват капацитета на млади и ентусиазирани хора, които да допринесат за дейността и да обменят нови и свежи идеи за развитието им.

Учениците са напътствани, подпомагани и ръководени от наставниците си – за ,,Интервали 2020‘‘ – г-жа Стоянка Атанасова, за ,,Щерев Тур‘‘ АД – г-жа Петя Райкова и за НМ ,,Васил Левски‘‘ – г-жа Надежда Петрова като изпълняват възложените им задачи в реална работна среда.

Наблюдаващ учител на учениците е г-жа Лиляна Серкьова.

Във връзка с изложеното Ви прилагам линк към фейсбук страницата на проект „Ученически практики 2“. Страницата е публична.

https://www.facebook.com/upractiki/?ref=pages_you_manage

Връзка към страницата на проекта на сайта на МОН