Учене в толерантност

ПРОЕКТ BG 051 PO 001 – 7.0.02 – 0004 – C0001

«Учене в толерантност»

 

Изпълняван от центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в партньорство с Датски институт за правата на човека, с финансовата подкрепа на Оперативни програми “Развитие на човешките ресурси”, Приоритетна ос 7 “Без граници – Компонент 2”, съфинансиран от Европейски социален фонд на ЕС. Взеха участие учителите Златка Стоименова и Анета Петриева.