Самостоятелно обучение

 РЕД  И  УСЛОВИЯ  за обучение на ученици в самостоятелна форма на обучение

Г Р А Ф И К

за провеждане на изпити за учениците от САМОСТОЯТЕЛНА форма на обучение през учебната 2022/202г.

З А П О В Е Д

№ РД 06 – 1423

                                                         гр. Карлово, 14.09.2022 г.

На основание чл. 258 и във връзка с чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 31, ал. 1, т. 2 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти; чл. 37, ал. 5 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация и дейностите в училищното образование; чл. 152, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за дейността на ПГ „Братя Евлогий и Христо Георгиеви“ – гр. Карлово

                                           О П Р Е Д Е Л Я М:

Следният график за определяне на годишни оценки и срокове за подаване на заявления за изпити за учениците от самостоятелна форма на обучение за учебната 2022/2023 г.

Януарска редовна сесия – VIII, IX, X, XI и XII класове – от 09.01.2023 г. до 27.01.2023 г.

Срок за подаване на заявления за явяване на изпити до 10.12.2022 г.

Априлска редовна сесия – VIII, IX, X, XIи XIIкласове – от 18.04.2023 г. до 28.04.2023 г.

Срок за подаване на заявления за явяване на изпити до 17.03.2023 г.

Майска поправителна сесия за XII клас – от 09.05.2023 г. до 12.05.2023 г.

Срок за подаване на заявления за явяване на изпити до 28.04.2023 г.

Юлска поправителна сесия – VIII, IX, X, XIи XII класове – от 03.07.2023 г. до 07.07.2023 г.

Срок за подаване на заявления за явяване на изпити до 16.06.2023 г.

Септемврийска поправителна сесия – VIII, IX, X и XIкласове – от 01.09.2023 г. до 08.09.2023 г.

Срок за подаване на заявления за явяване на изпити до 11.08.2023 г.

Г Р А Ф И К

за провеждане на изпити за учениците от самостоятелна форма на обучение през уч. 2022/2023г.

            Сесия Януари   2023година

                       

VIIIклас – Екскурзоводско обслужване

Учебен предмет Дата наизпита Начало на изпита
1 Български език и литература 9. 01.2023г 14.30ч
2 Английски език – чужд език 10.01.2023г 14.30ч
3 Информационни технологии 11.01.2023г 14.30ч
4 География и икономика 12. 01.2023г 14.30ч
5 Физическо възпитание и спорт 13. 01.2023г 14.30ч
6 Философия 16. 01.2023г 14.30ч
7 Изобразително изкуство 17. 01.2023г 14.30ч
8 Предприемачество 18. 01.2023г 14.30ч
9 Гостоприемство в туристическата индустрия 19. 01.2023г 14.30ч
10 РПП-Бизнес комуникации 20. 01.2023г 14.30ч
11 РПП-Текстообработка 23.01.2023г

 

      IХ клас – Екскурзоводско обслужване

Учебен предмет Дата наизпита Начало на изпита
1 Български език и литература 9.01.2023г 14.30ч
2 Английски език – чужд език 10.01.2023г 14.30ч
3 Информационни технологии 11.01.2023г 14.30ч
4 География и икономика 12. 01.2023г 14.30ч
5 Физическо възпитание и спорт 13. 01.2023г 14.30ч
6 Философия 16. 01.2023г 14.30ч
7 Изобразително изкуство 17. 01.2023г 14.30ч
8 Здравословни и безопасни условия на труд 18. 01.2023г 14.30ч
9 Гостоприемство в туристическата индустрия 19. 01.2023г 14.30ч
10 Безопасност и долекарска помощ 20.01.2023г 14.30ч
11 РПП-Текстообработка 23.01.2023г 14.30ч
Отчетност и работа с документи /за РИЧЕ
12 Организация и функциониране на хотела 24.01.2023г 14.30ч
13 РПП-УП по професията 25. 01.2023г 14.30ч

Х клас – Екскурзоводско обслужване

Учебен предмет Дата наизпита Начало на изпита
1 Български език и литература 9.01.2023г 14.30ч
2 Английски език – чужд език 10.01.2023г 14.30ч
3 Информационни технологии 11.01.2023г 14.30ч
4 География и икономика 12. 01.2023г 14.30ч
5 Физическо възпитание и спорт 13. 01.2023г 14.30ч
6 Философия 16. 01.2023г 14.30ч
7 Изобразително изкуство 17. 01.2023г 14.30ч
8 Икономика 18. 01.2023г 14.30ч
9 Гостоприемство в туристическата индустрия 19. 01.2023г 14.30ч
10 УП-Организация и функциониране на хотела 20. 01.2023г 14.30ч
11 РПП-Организация и функциониране на хотела 23.01.2023г 14.30ч
РПП-УП по професията/ за РИЧЕ
12 Организация и функциониране на хотела 24.01.2023г 14.30ч

ХIклас – Екскурзоводско обслужване

Учебен предмет Дата наизпита Начало на изпита
1 Български език и литература 9.01.2023г 14.30ч
2 Чужд език по професията – Английски език 10.01.2023г 14.30ч
3 Екскурзоводско обслужване 11.01.2023г 14.30ч
4 Туристическа анимация 12.01.2022г 14.30ч
5 Физическо възпитание и спорт 13. 01.2023г 14.30ч
6 Гражданско образование 16. 01.2023г 14.30ч
7 Уч. практика – Туристическа анимация 17.01.2023г 14.30ч
8 РПП-УПТехнология на хотелиерското обслужване 18.01.2023г 14.30ч
9 Гостоприемство в туристическата индустрия 19.01.2023г 14.30ч

 

ХIIклас – Екскурзоводско обслужване

Учебен предмет Дата наизпита Начало на изпита
1 Български език и литература 9.01.2023г 14.30ч
2 Чужд език по професията – Английски език 10.01.2023г 14.30ч
3 Екскурзоводско обслужване 11.01.2023г 14.30ч
4 Туристическа анимация 12.01.2022г 14.30ч
5 Физическо възпитание и спорт 13. 01.2023г 14.30ч
6 Гражданско образование 16. 01.2023г 14.30ч
7 Уч. практика – Туристическа анимация 17.01.2023г 14.30ч
8 РПП- Екскурзоводско обслужване 18.01.2023г 14.30ч
9 Гостоприемство в туристическата индустрия 19.01.2023г 14.30ч

 

         IХ клас – Електрообзавеждане на транспортна техника

Учебен предмет Дата наизпита Начало на изпита
1 Български език и литература 9.01.2023г 14.30ч
2 Английски език – чужд език 10.01.2023г 14.30ч
3 Информационни технологии 11.01.2023г 14.30ч
4 География и икономика 12. 01.2023г 14.30ч
5 Физическо възпитание и спорт 13. 01.2023г 14.30ч
6 Философия 16. 01.2023г 14.30ч
7 Изобразително изкуство 17. 01.2023г 14.30ч
8 Здравословни и безопасни условия на труд 18. 01.2023г 14.30ч
9 РПП – Електротехнически символи и схеми 19. 01.2023г 14.30ч
10 Електротехника 20. 01.2023г 14.30ч
11 РПП – Електротехника 23.01.2023г 14.30ч
12 РПП – УП по професията 24.01.2023г 14.30ч
13 УП-Обработка на материали 25.01.2023г

ХIклас – Електрообзавеждане на транспортна техника

Учебен предмет Дата наизпита Начало на изпита
1 Български език и литература 9.01.2023г 14.30ч
2 Чужд език по професията – Английски език 10.01.2023г 14.30ч
3 Устройство на автомобила 11.01.2023г 14.30ч
4 Безопасност и движение по пътищата 12. 01.2023г 14.30ч
5 Физическо възпитание и спорт 13. 01.2023г 14.30ч
6 Гражданско образование 16. 01.2023г 14.30ч
7 Електрообзавеждане на автомобила 17. 01.2023г 14.30ч
8 Електрически инсталации 18. 01.2023г 14.30ч
9 Електрически машини и апарати 19. 01.2023г 14.30ч
10 Електроника 20. 01.2023г 14.30ч

ХIIклас – Електрообзавеждане на транспортна техника

Учебен предмет Дата наизпита Начало на изпита
1 Български език и литература 9.01.2023г 14.30ч
2 Чужд език по професията – Английски език 10.01.2023г 14.30ч
3 Устройство на автомобила 11.01.2023г 14.30ч
4 УП-Управление на МПС 12. 01.2023г 14.30ч
5 Физическо възпитание и спорт 13. 01.2023г 14.30ч
6 Гражданско образование 16. 01.2023г 14.30ч
7 Електрообзавеждане на автомобила 17. 01.2023г 14.30ч
8 РПП – Електрообзавеждане на автомобила 18. 01.2023г 14.30ч
9 Проектиране на ел. с-ми на автомобила 19. 01.2023г 14.30ч
10 УП-Диагностика 20.01.2023г 14.30ч

Х клас – Автотранспортна техника

Учебен предмет Дата наизпита Начало на изпита
1 Български език и литература 9.01.2023г 14.30ч
2 Английски език – чужд език 10.01.2023г 14.30ч
3 Информационни технологии 11.01.2023г 14.30ч
4 География и икономика 12. 01.2023г 14.30ч
5 Физическо възпитание и спорт 13. 01.2023г 14.30ч
6 Философия 16. 01.2023г 14.30ч
7 Изобразително изкуство 17. 01.2023г 14.30ч
8 Икономика 18. 01.2023г 14.30ч
УП-общопрофесионални умения 19. 01.2023г 14.30ч
9 Електротехника 20. 01.2023г 14.30ч

ХI клас, спец. “Автотранспортна техника“

Учебен предмет Дата наизпита Начало на изпита
1 Български език и литература 9.01.2023г 14.30ч
2 Чужд език по професията – Английски език 10.01.2023г 14.30ч
3 Двигатели с вътрешно горене 11.01.2023г 14.30ч
4 Безопасност и движение по пътищата 12. 01.2023г 14.30ч
5 Физическо възпитание и спорт 13. 01.2023г 14.30ч
6 Гражданско образование 16. 01.2023г 14.30ч
7 Автотранспортна техника 17. 01.2023г 14.30ч
8 ЕАТТ 18. 01.2023г 14.30ч
9 УП-Обслужване и ремонт на АТТ 19. 01.2023г 14.30ч
10 Електроника 20. 01.2023г 14.30ч

        

ХII клас, спец. “Автотранспортна техника“

Учебен предмет Дата наизпита Начало на изпита
1 Български език и литература 9.01.2023г 14.30ч
2 Чужд език по професията – Английски език 10.01.2023г 14.30ч
4 Информационни технологии в професията 11.01.2023г 14.30ч
4 УП-Управление на МПС 12. 01.2023г 14.30ч
5 Физическо възпитание и спорт 13. 01.2023г 14.30ч
6 Гражданско образование 16. 01.2023г 14.30ч
7 Автотранспортна техника 17.01.2023г 14.30ч
8 ЕАТТ 18. 01.2023г 14.30ч
9 УП-Обслужване и ремонт на АТТ 19. 01.2023г 14.30ч

 

Г Р А Ф И К

за провеждане на изпити за учениците от самостоятелна форма на обучение през уч. 2022/2023г.

Сесия Април 2023година

            VIIIклас – Екскурзоводско обслужване

Учебен предмет Дата наизпита Начало на изпита
1 Математика 19.04.2023г 14.30ч
2 История и цивилизации 20.04.2023г 14.30ч
3 Биология и здравно образование 21.04.2023г 14.30ч
4 Физика и астрономия 24.04.2023г 14.30ч
5 Химия и опазване на околната среда 25.04.2023г 14.30ч
6 Музика 27.04.2023г 14.30ч
7 РПП- Бизнес етикет 28.04.2023г 14.30ч

IХ клас – Екскурзоводско обслужване

Учебен предмет Дата наизпита Начало на изпита
1 Руски език – чужд език 18.04.2023г 14.30ч
2 Математика 19.04.2023г 14.30ч
3 История и цивилизации 20.04.2023г 14.30ч
4 Биология и здравно образование 21.04.2023г 14.30ч
5 Физика и астрономия 24.04.2023г 14.30ч
6 Химия и опазване на околната среда 25.04.2023г 14.30ч
7 Музика 27.04.2023г 14.30ч
8 РПП- Бизнес етикет 28.04.2023г 14.30ч

Х клас – Екскурзоводско обслужване

Учебен предмет Дата наизпита Начало на изпита
1 Руски език – чужд език 18.04.2023г 14.30ч
2 Математика 19.04.2023г 14.30ч
3 История и цивилизации 20.04.2023г 14.30ч
4 Биология и здравно образование 21.04.2023г 14.30ч
5 Физика и астрономия 24.04.2023г 14.30ч
6 Химия и опазване на околната среда 25.04.2023г 14.30ч
7 Музика 27.04.2023г 14.30ч
8 Отчетност и работа с документи 28.04.2023г 14.30ч

ХI клас – Екскурзоводско обслужване

Учебен предмет Дата наизпита Начало на изпита
1 Руски език – чужд език 18.04.2023г 14.30ч
2 Математика 19.04.2023г 14.30ч
3 Транспорт и туристическа агентска дейност 20. 04.2023г 14.30ч
4 УП-Екскурзоводско обслужване 21. 04.2023г 14.30ч

ХII клас – Екскурзоводско обслужване

Учебен предмет Дата наизпита Начало на изпита
1 Руски език – чужд език 18.04.2023г 14.30ч
2 Математика 19.04.2023г 14.30ч
3 Транспорт и туристическа агентска дейност 20. 04.2023г 14.30ч
4 УП-Екскурзоводско обслужване 21. 04.2023г 14.30ч
5 РП- Български език и литература 24. 04.2023г 14.30ч

IХ клас – “Електрообзавеждане на транспортна техника“

Учебен предмет Дата наизпита Начало на изпита
1 Руски език – чужд език 18.04.2023г 14.30ч
2 Математика 19.04.2023г 14.30ч
3 История и цивилизации 20.04.2023г 14.30ч
4 Биология и здравно образование 21.04.2023г 14.30ч
5 Физика и астрономия 24.04.2023г 14.30ч
6 Химия и опазване на околната среда 25.04.2023г 14.30ч
7 Музика 27.04.2023г 14.30ч
8 РПП- Електроенергетика и екология 28.04.2023г 14.30ч

ХIклас, спец. “Електрообзавеждане на транспортна техника“

Учебен предмет Дата наизпита Начало на изпита
1 Руски език – чужд език 18.04.2023г 14.30ч
2 Математика 19.04.2023г 14.30ч
3 Техническо обслужване и ремонт на автомобила 20.04.2023г 14.30ч
4 УП-по специалността 21.04.2023г 14.30ч
5 РПП-Диагностика и техн.обслужване на автомобила 24.04.2023г 14.30ч
6 РПП-УП по специалността 25.04.2023г 14.30ч
7 УП- Електромонтажна 27.04.2023г 14.30ч
8 УП-Лабораторна- ел. машини 28.04.2023г 14.30ч

ХIIклас, спец. “Електрообзавеждане на транспортна техника“

Учебен предмет Дата наизпита Начало на изпита
1 Руски език – чужд език 18.04.2023г 14.30ч
2 Математика 19.04.2023г 14.30ч
3 Диагностика на автомобила 20.04.2023г 14.30ч
4 Мехатронни системи в автомобила 21.04.2023г 14.30ч
5 РП- Български език и литература 24. 04.2023г 14.30ч
6 УП по специалността 25.04.2023г 14.30ч

Х клас – “Автотранспортна техника“

Учебен предмет Дата наизпита Начало на изпита
1 Руски език – чужд език 18.04.2023г 14.30ч
2 Математика 19.04.2023г 14.30ч
3 История и цивилизации 20.04.2023г 14.30ч
4 Биология и здравно образование 21.04.2023г 14.30ч
5 Физика и астрономия 24.04.2023г 14.30ч
6 Химия и опазване на околната среда 25.04.2023г 14.30ч
7 Музика 27.04.2023г 14.30ч
8 РПП- УП-общопрофесионални умения 28.04.2023г 14.30ч

ХI клас – Автотранспортна техника

Учебен предмет Дата наизпита Начало на изпита
1 Руски език – чужд език 18.04.2023г 14.30ч
2 Математика 19.04.2023г 14.30ч
3 Хидравлични и пневматични устройства 20.04.2023г 14.30ч
4 Мехатронни системи в АТТ 21.04.2023г 14.30ч
5 УП-ДВГ 24.04.2023г 14.30ч
6 РПП-Автоматизация 25.04.2023г 14.30ч
7 РПП-ЕАТТ 27.04.2023г 14.30ч
8 УП-Диагностика на АТТ 28.04.2023г 14.30ч

ХII клас – Автотранспортна техника

Учебен предмет Дата наизпита Начало на изпита
1 Руски език – чужд език 18.04.2023г 14.30ч
2 Математика 19.04.2023г 14.30ч
3 Диагностика наАТТ 20.04.2023г 14.30ч
4 УП-Диагностика на АТТ 21.04.2023г 14.30ч
5 РП- Български език и литература 24. 04.2023г 14.30ч