Професии и специалности

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО  КОИТО 

ЩЕ  СЕ  ОБУЧАВАТ  УЧЕНИЦИ 

ПРЕЗ УЧЕБНАТА  2024/2025  ГОДИНА

 

   ДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ – след завършено основно образование

          1. Електрообзавеждане на транспортна техника 

– ПРОФЕСИЯ 522 020 Електромонтьор, специалност 522 0207 “Електрообзавеждане на транспортна техника”

 

          2. Автотранспортна техника  

– ПРОФЕСИЯ 525 010 Техник по транспортна техника, специалност 525 0101  “Автотранспортна техника”

   

          3. Екскурзоводско обслужване

– ПРОФЕСИЯ  812030 Екскурзовод, специалност 8120302 “Екскурзоводско обслужване”

       

СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

И ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ

 

Вид дейност Срок
1       Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите в училището, в което се обучава ученикът.  03-21 май 2024 г.
2        Издаване на служебни бележки за полагане на изпити за НВО до 10 юни 2024 г.
3        НВО по Български език и литература 13 юни 2024 г.
4        НВО по Математика 16 юни 2024 г.
5 Оценяване на изпитните работи от НВО до 27 юни 2024 г.
6 Обявяване на резултатите от НВО до 28.06.2024 г.
7        Получаване на служебна бележка с оценките от изпитите за проверка на способностите до 04 юли 2024 г.
8        Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г.  08 – 10 юли 2024 г.
9        Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране. до 12 юли 2024 г.
10        Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране. 15 – 17 юли 2024 г.
11        Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране. до 19 юли 2024 г.
12        Записване на приетите ученици на втори етап на класиране. 22 – 24 юли 2024 г.
13        Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране. 25 юли 2024 г.
14        Подаване на документи за участие в трети етап на класиране. 26 – 29 юли 2024 г.
15         Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране. 30 юли 2024 г.
16        Записване на приетите ученици на трети етап на класиране. 31 юли и 01 август 2024 г.
17         Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране. до 02 август 2024 г.

18

19

20

21

22

 

  Подаване на документи за участие в четвърти етап на класиране.

Обявяване на списъците с приетите ученици на четвърти етап на класиране.

Записване на приетите ученици на четвърти етап на класиране.

Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиране.

Подаване на заявление до директора на училището за попълване на свободните места след четвърти етап на класиране и записване.

05-06 август 2024 г.

До 07 август 2024 г., вкл.

8-9 август 2024 г.

До 12 август 2024 г., вкл.

Определя се от директора на училището до 11 септември 2024 г.

23         Утвърждаване на осъществения държавен план-прием.

до 14 септември

2024 г. вкл.