Проект “Твоят час”

Проект “Твоят час”

Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.
Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 “РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 2”

извънкласни дейности

1. Клуб по футбол „Сините стрели“

Ръководител: инж.Николай Колев

2. В света на физиката

Ръководител: София Попова

3. Автомобилът – мой приятел

 Ръководител: инж.Николай Колев
4. Млад рейнджър – VIII клас
Ръководител: Светлозар Янков

5. Млад рейнджър – XII клас

Ръководител: Светлозар Янков

6. Богатството на българския език

Ръководител: Люба Алексиева

7. Бъди грамотен!

Ръководител: Стоянка Войняговска

8. Повишаване на уменията за съставяне на текст

Ръководител: Стоянка Войняговска

9. По стъпките на Апостола на свободата – Васил Левски

 Ръководител: инж.Анюта Лишева
10. По-добри по информационни технологии
Ръководител: инж.Йорданка Загорчева
11. Млади техници
Ръководител: Чони Чернев