Проект “Подкрепа за успех”

Проект BG05M20P001-2.011-0001„Подкрепа за успех“

През учебната 2019-2020 година в нашето училище се сформираха

следните групи с ръководители:

 

1. Таня Енева Начева – ръководител на група по Математика – Х клас;

2. София Славчева Попова – ръководител на група по Химия и опазване на околната среда– IXклас;

3. Минка Маринова Макавеева – ръководител на група по История и цивилизация – ХI клас;

4. Лиляна Желязкова Серкьова – ръководител на група по География и икономика – Х клас;

5. Люба Георгиева Алексиева – ръководител на група по Български език и литература – Х клас.