Проект “Образование за утрешния ден”

На 06.01.2020 година започна дейността

на клуб по интереси “Компютърът – мой приятел”

по проект “Образование за утрешния ден”

с ученици от 8-ми, 9-ти, 10-ти и 11-ти клас, с ръководител инж.Нели Паул.

 

Проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ е на обща стойност 104 959 178,01 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент Министерството на образованието и науката.

Училището участва в Дейност 6 – Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране).

 

УКАЗАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

 

Заповед на Министъра на образованието и науката

Информация за проекта

Обща информация за проекта

Платформа на проекта

Правила за изпълнение на Дейност 6

 

Приложение 1 – Декларация за информирано съгласие

Приложение 2 – Тематична програма и график за работата на групата

Приложение 3 – Анкетна карта за участие

Приложение 4 – Анкетна карта за мнение на учениците за участието им в проекта