Документи за стипендии

Критерии за допускане до класиране на учениците за различните видове стипендии за ВТОРИ срок на учебната 2023-2024 година

 

Критерии за допускане до класиране на учениците за различните видове стипендии за ПЪРВИ срок на учебната 2023-2024 година

Всички приложения са във файла към линка с критериите по-горе.

1) Приложение 1 –

стипендия по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Постановление № 328 от 21.12.2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование – за постигнати образователни резултати;

2) Приложение 2 –

стипендия по чл. 4, ал. 1, т. 2 от Постановление № 328 от 21.12.2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование – за подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на
отпадането;

3) Приложение 3 

стипендия по чл. 4, ал. 1, т. 3 от Постановление № 328 от 21.12.2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование – за подпомагане на ученици с трайни увреждания;

4) Приложение 4 –

стипендия по чл. 4, ал. 1, т. 4 от Постановление № 328 от 21.12.2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование – за ученици без родители;

5) Приложение 5 –

стипендия по чл. 4, ал. 2 от Постановление № 328 от 21.12.2017г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование – за ученици с един родител;

6) Приложение 6 –

стипендия по чл. 4, ал. 1, т. 6 от Постановление № 328 от 21.12.2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование – за ученици, които са приети за обучение в VIII клас в специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда;