График за НВО в X клас

Заповеди на МОН за учебната 2021/2022 година

 

ЗАПОВЕД № РД09-1805/ 31.08.2021 г. 

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 57, т. 1 на Наредба № 11
от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците и във връзка с
организирането и провеждането на национално външно оценяване на учениците в ІV, в VІІ и
в Х клас през учебната 2021 – 2022 година

 

Г Р А Ф И К

за

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВЕАНЕ В X КЛАС – 2022 година

1) Български език и литература – 14 юни 2022 г., начало 09,00 часа;
2) Математика – 16 юни 2022 г., начало 09,00 часа;

Изпити по желание:
3) Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2022 г., начало 09,00 часа;
4) Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности – по график в периода 20 – 22 юни 2022 г. (по желание на всеки ученик).