Административни услуги

1.Процедура за извършване на административна услуга – Служебна бележка за подадено заявление за допускане до Държавни зрелостни изпити – 1.

 

2. Издаване на Служебна бележка за допускане до ДЗИ – 2.

3.Приемане и преместване на ученици в държавните и в общинските училища.

Заявление 

4.Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация.

5.Процедура за издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация.

 

6.Издаване на диплома за средно образование.

7.Процедура за издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи.

  8. Издаване на удостоверение за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършен клас, етап или основна степен на образование.

9. Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

10. Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование ( влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)