Правилник на ПГ
Сряда, 05 Октомври 2016 10:29

Самостоятелно обучение

                  З А П О В Е Д

                    № РД -06-859

гр. Карлово, 05.06.2020 год.

      На основание чл.258,ал.1 и във връзка с чл. 259 ал.1и чл. 112 ал.1, т.4 от Закона за предучилищното и училищното образование; чл. 31 ал. 1, т. 2 от Наредба № 15 от 22.07.2019год. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти; чл. 37, ал.1 от Наредба №10 от 01.09.2016год. за организация на дейностите в училищното образование; чл. 38, ал.1, т.1 и §7 от Наредба №11 от 01.09.2016год. за оценяване на резултатите от обучението на учениците; чл.29бот Наредба № З от 15.04.2003год. за системата на оценяване; чл. 152, ал .2 от Правилника за дейността на училището и във връзка със Заповед № РД -06 - 1173 от 13.09.2019г. и РД -06 - 761 от 16.03.2020 г. на директора на училището,

                                                    

О П Р Е Д Е Л Я М :

            І.Условия и ред за провеждане на изпитиза оформяне на годишна оценка през сесия ЮНИ за оценяване знанията и уменията по учебни предметиот училищнитe учебни планове на ученици от самостоятелна форма на обучение в специалности: “Автотранспортна техника“,“Електрообзавеждане на транспортна техника“, „Екскурзоводско обслужване“, “Електрообзавеждане на производството“, „Металорежещи машини“, през учебната 2019/2020г., както следва:

                       

VIIIклас - Автотранспортна техника

Учебен предмет Училищна комисия   по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 Физика и астрономия председател София Попова

22.06.

2020г

14.30 3
член Тамара Семкова
2 Техническо чертане председател инж.Нонка Рабаджийска

23.06.

2020г

8.30 4
член инж.Мария Вълкова
3

Математика

председател Таня Начева

24.06.

2020г

14.30 3
член инж. Мария Вълкова
4 История и цивилизация председател Минка Макавеева

25.06.

2020г

14.30 3
член Лиляна Серкьова
5 Биология и здравно образование председател Радка Манавска

26.06.

2020г

14.30 3
член Анета Петриева
6 Изобразително изкуство председател Румен Читов

29.06.

2020г

14.30 3,4
член Атанас Карадечев
7 Химия и опазване на околната среда председател София Попова

30.06.

2020г

14.30 3
член Тамара Семкова

                       

VIIIклас - Електрообзавеждане на транспортна техника

Учебен предмет Училищна комисия по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 Физика и астрономия председател София Попова

22.06.

2020г

14.30 3
член Тамара Семкова
2 РПП-Материалознание и технология на материалите председател инж. Мария Вълкова

23.06.

2020г

14.30 3
член инж.Димитрина Стоянова
3

Математика

председател Таня Начева

24.06.

2020г

14.30 3
член инж. Мария Вълкова
4 История и цивилизация председател Минка Макавеева

25.06.

2020г

14.30 3
член Лиляна Серкьова
5 Биология и здравно образование председател Радка Манавска

26.06.

2020г

14.30 3
член Анета Петриева
6 Изобразително изкуство председател Румен Читов

29.06.

2020г

14.30 3,4
член Атанас Карадечев
7 РПП-УП-По професията председател инж. Нела Паул

30.06.

2020г

8.30

уч.

раб

член инж. Мария Вълкова
8 Химия и опазване на околната среда председател София Попова

30.06.

2020г

14.30 3
член Тамара Семкова

 

            VIIIклас - Екскурзоводско обслужване

Учебен предмет Училищна комисия   по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 Физика и астрономия председател София Попова

22.06.

2020г

14.30 3
член Тамара Семкова
2 РПП- Бизнес комуникации председател инж. Анюта Лишева

23.06.

2020г

14.30 3
член Лиляна Серкьова
3

Математика

председател Таня Начева

24.06.

2020г

14.30 3
член инж. Мария Вълкова
4 История и цивилизация председател Минка Макавеева

25.06.

2020г

14.30 3
член Лиляна Серкьова
5 Биология и здравно образование председател Радка Манавска

26.06.

2020г

14.30 3
член Анета Петриева
6 Изобразително изкуство председател Румен Читов

29.06.

2020г

14.30 3,4
член Атанас Карадечев
7 Химия и опазване на околната среда председател София Попова

30.06.

2020г

14.30 3
член Тамара Семкова

 

    IХ клас – Автотранспортна техника

Учебен предмет Училищна комисия   по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 Физика и астрономия председател София Попова

22.06.

2020г

14.30 3
член Тамара Семкова
2 Техническо чертане председател инж.Нонка Рабаджийска

23.06.

2020г

8.30 6
член инж.Мария Вълкова
3 Руски език – чужд език председател Стамен Стаменов

23.06.

2020г

14.30 3,4
член Мария Аврамова
4

Математика

председател Таня Начева

24.06.

2020г

14.30 3
член инж. Мария Вълкова
5 История и цивилизация председател Минка Макавеева

25.06.

2020г

14.30 3
член Лиляна Серкьова
6 Биология и здравно образование председател Радка Манавска

26.06.

2020г

14.30 3
член Анета Петриева
7 Изобразително изкуство председател Румен Читов

29.06.

2020г

14.30 3,4
член Атанас Карадечев
8 Здравословни и безо-пасни условия на труд председател инж.Нонка Рабаджийска

30.06.

2020г

8.30 3
член инж.Нела Паул
9 Химия и опазване на околната среда председател София Попова

30.06.

2020г

14.30 3
член Тамара Семкова

 

IХ клас – Електрообзавеждане на транспортна техника

Учебен предмет Училищна комисия   по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 Физика и астрономия председател София Попова

22.06.

2020г

14.30 3
член Тамара Семкова
2 Руски език – чужд език председател Стамен Стаменов

23.06.

2020г

14.30 3,4
член Мария Аврамова
3

Математика

председател Таня Начева

24.06.

2020г

14.30 3
член инж. Мария Вълкова
4 История и цивилизация председател Минка Макавеева

25.06.

2020г

14.30 3
член Лиляна Серкьова
5 Биология и здравно образование председател Радка Манавска

26.06.

2020г

14.30 3
член Анета Петриева
6 Изобразително изкуство председател Румен Читов

29.06.

2020г

14.30 3,4
член Атанас Карадечев
7 Здравословни и безо-пасни условия на труд председател инж.Нонка Рабаджийска

30.06.

2020г

8.30 3
член инж.Нела Паул
8 Химия и опазване на околната среда председател София Попова

30.06.

2020г

14.30 3
член Тамара Семкова

 

IХ клас – Екскурзоводско обслужване

Учебен предмет Училищна комисия   по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 Физика и астрономия председател София Попова

22.06.

2020г

14.30 3
член Тамара Семкова
2 Руски език – чужд език председател Стамен Стаменов

23.06.

2020г

14.30 3, 4
член Мария Аврамова
3

Математика

председател Таня Начева

24.06.

2020г

14.30 3
член инж. Мария Вълкова
4 История и цивилизация председател Минка Макавеева

25.06.

2020г

14.30 3
член Лиляна Серкьова
5 Биология и здравно образование председател Радка Манавска

26.06.

2020г

14.30 3
член Анета Петриева
6 УП-Организация и фун-кциониране на хотела председател инж. Анюта Лишева

29.06.

2020г

11.00 4
член Лиляна Серкьова
7 Изобразително изкуство председател Румен Читов

29.06.

2020г

14.30 3, 4
член Атанас Карадечев
8 Здравословни и безо-пасни условия на труд председател инж.Нонка Рабаджийска

30.06.

2020г

8.30 3
член инж.Нела Паул
9 Химия и опазване на околната среда председател София Попова

30.06.

2020г

14.30 3
член Тамара Семкова

      

Х клас – Електрообзавеждане на транспортна техника

Учебен предмет Училищна комисия   по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 Физика и астрономия председател София Попова

22.06.

2020г

14.30 3
член Тамара Семкова
2 Техническо чертане председател инж.Нонка Рабаджийска

23.06.

2020г

8.30 4
член инж. Мария Вълкова
3 Руски език – чужд език председател Стамен Стаменов

23.06.

2020г

14.30 3,4
член Мария Аврамова
4

Математика

председател Таня Начева

24.06.

2020г

14.30 3
член инж. Мария Вълкова
5 История и цивилизация председател Лиляна Серкьова

25.06.

2020г

14.30 3
член Минка Макавеева
6 Биология и здравно образование председател Радка Манавска

26.06.

2020г

14.30 3
член Анета Петриева
7 Изобразително изкуство председател Румен Читов

29.06.

2020г

14.30 3, 4
член Атанас Карадечев
8 Химия и опазване на околната среда председател София Попова

30.06.

2020г

14.30 3
член Тамара Семкова

        

Х клас – Екскурзоводско обслужване

Учебен предмет Училищна комисия   по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 Физика и астрономия председател София Попова

22.06.

2020г

14.30 3
член Тамара Семкова
2 Руски език – чужд език председател Стамен Стаменов

23.06.

2020г

14.30 3, 4
член Мария Аврамова
3

Математика

председател Таня Начева

24.06.

2020г

14.30 3
член инж. Мария Вълкова
4 История и цивилизация председател Лиляна Серкьова

25.06.

2020г

14.30 3
член Минка Макавеева
5 Биология и здравно образование председател Радка Манавска

26.06.

2020г

14.30 3
член Анета Петриева
6 РПП-УП по професията председател инж. Анюта Лишева

29.06.

2020г

11.00 4
член Лиляна Серкьова
7 Изобразително изкуство председател Румен Читов

29.06.

2020г

14.30 3,4
член Атанас Карадечев
8 Химия и опазване на околната среда председател София Попова

30.06.

2020г

14.30 3
член Тамара Семкова

        

  ХI клас, спец. “Автотранспортна техника“

Учебен предмет Училищна комисия по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 Електротехника и електроника председател инж. Нела Паул

22.06.

2020г

14.30 2
член инж. Мария Вълкова
2 ЗИП-Икономика председател инж. Нела Паул

23.06.

2020г

14.30 2
член инж. Мария Вълкова
3

Математика

председател Таня Начева

24.06.

2020г

14.30 2
член инж. Мария Вълкова
4 История и цивилизация председател Минка Макавеева

25.06.

2020г

14.30 2
член Лиляна Серкьова
5 Автотранспортна техника председател инж.Николай Колев

26.06.

2020г

14.30 2
член инж.Красимир Стоянов
6 Експлоатация на авто-транспортна техника председател инж.Николай Колев

29.06.

2020г

14.30 3
член инж.Красимир Стоянов

ХI клас – Електрообзавеждане на транспортна техника

Учебен предмет Училищна комисия   по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 УП по специалността председател инж.Красимир Стоянов

22.06.

2020г

14.30

уч.

раб.

член Доньо Димитров
2 УП - Лабораторна ел. машини председател инж.Мария Вълкова

23.06.

2020г

14.30

уч.

раб.

член инж.Нела Паул
3

Математика

председател Таня Начева

24.06.

2020г

14.30 2
член инж. Мария Вълкова
4 История и цивилизация председател Минка Макавеева

25.06.

2020г

14.30 2
член Лиляна Серкьова
5 Електрообзавеждане на автомобила председател инж. Николай Колев

26.06.

2020г

14.30 2
член инж.Красимир Стоянов

 

ХI клас, спец. “Електрообзавеждане на производството“

Учебен предмет Училищна комисия   по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 Електроснабдяване председател инж.Нела Паул

22.06.

2020г

14.30 2
член инж.Мария Вълкова
2 Руски език – I чужд език председател Стамен Стаменов

23.06.

2020г

14.30 2,4
член Мария Аврамова
3

Математика

председател Таня Начева

24.06.

2020г

14.30 2
член инж. Мария Вълкова
4 История и цивилизация председател Минка Макавеева

25.06.

2020г

14.30 2
член Лиляна Серкьова
5 Монтаж и експлоатация председател инж.Нела Паул

26.06.

2020г

14.30 2
член инж.Мария Вълкова
6 УП по специалността председател инж.Нела Паул

29.06.

2020г

14.30

уч.

раб

член инж.Мария Вълкова
7 Здравословни и безо-пасни условия на труд председател инж.Нонка Рабаджийска

30.06.

2020г

8.30 3
член инж.Нела Паул

 

            ХI клас, спец. “Металорежещи машини“

Учебен предмет Училищна комисия   по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 Електротехника и електроника председател инж. Нела Паул

22.06.

2020г

14.30 2
член инж. Мария Вълкова
2 Руски език – I чужд език председател Стамен Стаменов

23.06.

2020г

14.30 2,4
член Мария Аврамова
3

Математика

председател Таня Начева

24.06.

2020г

14.30 2
член инж. Мария Вълкова
4 История и цивилизация председател Минка Макавеева

25.06.

2020г

14.30 2
член Лиляна Серкьова
5 УП по специалността председател инж.Нонка Рабаджийска

26.06.

2020г

14.30

уч.

раб.

член инж.Мария Вълкова
6 Здравословни и безо-пасни условия на труд председател инж.Нонка Рабаджийска

30.06.

2020г

8.30 3
член инж.Нела Паул

 

ІІ. Организация за провеждане на изпитите.

1. Изпитните материали се изготвят от училищните комисии по оценяване най-късно до 3 дена преди изпита.

2. Изпитите по чужд език се провеждат в две части-писмена и устна.

3. Изпитите по Информатика, Информационни технологии, Музика и Изобразително изкуство се провеждат в две части – писмена и практическа.

4. Изпитите по учебна практика, техническо чертане, ел. техническо чертане, приложни програмни продукти, проектиране, физическо възпитание и спорт се провеждат като практически изпитвания.

5. Изпитите, извън посочените в точки от 2 до 4, се провеждат в писмена форма.

6. Продължителността на изпитите е:

за XI клас

а/три астрономически часа за изпитите в писмена форма и за писмената част на изпитите, които се провеждат в две части.

   б/по преценка на училищната комисия по оценяването за устната част на изпитите по чужд език, но не повече от 30 минути.

   в/ по преценка на училищната комисия по оценяване в зависимост от спецификата на учебния предмет, но не повече от пет астрономически часа за изпитите, които се провеждат като практически изпитвания и за практическата част на изпитите, които се провеждат в две части

за VIII -X клас

а/ три астрономически часа за изпитите в писмена форма

б/ до 30 минути за устната част, когато изпитът е комбинация от писмена устна част.

в/ до пет астрономически часа за изпитите, които се провеждат като практически изпитвания.

г/ до 150 минути за писмената или за практическата част в случаите, когато изпитът включва писмена или практическа част.

7. Учителите по чужд език провеждат задължителния устен изпит в същия ден след приключване на писмения изпит; учителите по Информатика, Информационни технологии, Музика и Изобразително изкуство провеждат задължителния практически изпит в същия ден след приключване на писмения изпит.

    

IІІ. Училищна комисия по оценяването на изпитите:

   1. Председателят на комисията по оценяването подготвя задачите, материалите и критериите за оценяване съобразно предвиденото за изучаване учебно съдържание и го представя на директора за утвърждаване в указания по-горе срок.

     2. В деня на изпита председателят на комисията по оценяването присъства на задаването на темите за изпита (теглене на изпитния билет/ изпитния тест), при необходимост дава кратки разяснения и напуска изпитната зала. Всички ученици работят по един и същ изпитен билет/изпитен тест по даден предмет.

     3. След приключване на писмения изпит председателят на комисията по оценяването получава от директора на училището изпитните работи на учениците, като удостоверява това с подписа си на водения протокол за дежурство при провеждането на писмен изпит.

4. Всеки член на комисията проверява и оценява писмената работа на всеки ученик, както и писмената част от изпитите , които имат такава.

5. Членовете на комисията работят независимо един от друг и отразяват оценките си в протокол с номенклатурен номер 3-80.

6. При проверката на писмените работи оценката задължително се мотивира с рецензия.

7. Окончателната оценка от изпита се формира, както следва:

- За учебни предмети, за които се полага само писмен изпит или само практически изпит - средноаритметична оценка от оценките на всеки от членовете на комисията, изчислена с точност до 1.

- За учебни предмети, за които се полагат   изпити в две части - средноаритметична оценка от оценките на двете части, с точност до 1.

- Крайната оценка от изпитите, които се провеждат в две части, е слаб 2, когато някоя от оценките по отделните части е слаб 2. В тези случаи поправителният изпит се полага и в двете части.

           8. Членовете на комисиите проверяват писмените работи в учителската стая в срок до три дни от провеждане на изпита, при спазване на противоепидемичните мерки, свързани с разпространението на COVID 19.

            9. Председателят на комисията по оценяването представя на директора изпитните протоколи и писмените работи веднага след оценяването на съответния изпит.

           

IV. Комисия за организиране на изпита:

На 22.06.2020 г. – 14.30часа,каб. 3

1. Димитрина Стоянова

2. Йорданка Загорчева

На 22.06.2020 г. – 14.30часа,каб. 2

1. София Попова

2.Стамен Стаменов

На 23.06.2020 г. – 14.30часа,каб. 3

  1. Севдалина Чалъкова
  2. Мариана Трифонова

На 23.06.2020 г. – 14.30часа,каб. 2

1. Таня Начева

2. Цвятко Начев

На 24.06.2020 г. – 14.30часа,каб. 3

1. Радка Манавска

2. Стоянка Войняговска

На 24.06.2020 г. – 14.30часа,каб. 2

1. Красимир Стоянов

2. Нина Колева

На 25.06.2020 г. – 14.30часа,каб. 3

1. Таня Начева

2. Цвятко Начев

На 25.06.2020 г. – 14.30часа,каб. 2

1. София Попова

2.Стамен Стаменов

На 26.06.2020 г. – 13.30часа,каб. 3

1. Мариана Трифонова

2. Стоянка Войняговска

На 26.06.2020 г. – 14.30часа,каб. 2

1. Лиляна Серкьова

2. Севдалина Чалъкова

На 29.06.2020 г. – 14.30часа,каб. 3

1. Радка Манавска

2. Нина Колева

На 30.06.2020 г. – 8.30часа,каб. 3

1.Доньо Димитров

2. Красимир Стоянов

На 30.06.2020 г. – 14.30часа,каб. 3

1. Йорданка Загорчева

2. Минка Макавеева

Задължения на членовете на комисията:

  1. Явяват се в училище 15минути преди началото на изпита, при спазване на

противоепидемичните мерки, свързани с разпространението на COVID 19.

  1. Получават от техническия изпълнител  протокол за дежурство при провеждане на

писмен изпит, номенклатурен номер 3-82, който се води по време на изпита, както и информацията, необходима за попълване на 1-ва стр. на протокола.

3. Допускат в изпитната зала учениците от списъка в протокола за дежурство.

4. Раздадат на учениците листовете за писане.

5. Присъстват при теглене на изпитните билети или тест, който вписват в протокола.

6. Не напускат изпитната зала до приключване на изпита, не водят разговори, не се занимават с дейности, несвойствени за изпита и не ползват мобилна комуникационна техника.

7. Не допускат в изпитната зала движение или други действия, които нарушават нормалното протичане на изпита.

8. Не допускат подсказване или преписване.

9. Отстраняват от залата ученици, които пречат на нормалното протичане на изпита, преписват или подсказват, за което уведомяват директора на училището.

10. При установен опит за преписване или подсказване съставят протокол за анулиране на писмената работа, който се подписва от двамата квестори в залата и от директора на училището.

11. Раздават и вписват в квесторския протокол броя на допълнително раздадените листове.

  1. Спазват продължителността на изпита, съгласно чл. 29е от Наредба № 3 /15.04.2003год.

системата за оценяване заXI – XII класовеи чл. 41, ал.6, т3 от Наредба № 11 /01.09.2016год. за

оценяване на резултатите от обучението на учениците за VIII- X класове.

13. Напомнят на учениците за оставащото време 15 минути преди края на изпита.

14. Приемат писмените работи на работното място на всеки ученик, проверяват правилното вписване на трите имена и класа. Приемат допълнително раздадените изпитни материали.

15. Напускат изпитната зала, когато са приети всички изпитни работи.

16. Оформят протокола за дежурство при провеждането на писмените изпити с номенклатурен номер 3-82.

17. След приключването на изпита предават протоколите за дежурство и изпитните работи на директора на училището.

V. Нареждам :

1. Всички протоколи от дежурство при провеждане на писмен изпит, да се съхраняват в класьор от техническия изпълнител в дирекцията на училището до края на учебната година, след което протоколите се съхраняват в архива на ПГ “Братя Евлогий и Христо Георгиеви“- гр. Карлово със срок постоянен.

2. Всички протоколи за резултатите от писмените, устните и практически изпити, да се съхраняват в класьор от техническия изпълнител в дирекцията на училището. След приключване на сесията протоколите да се прошнуроват и се съхраняват в архива на училището със срок постоянен.

            3. Графикът за провеждане на изпитите, както срокът и мястото за оповестяване на резултатите се поставят на информационното табло на ІІІ етаж най-късно до 3 дена преди началото на изпитната сесия.

4. Инж. Йорданка Загорчева в срок най-късно три дни преди датата за провеждане на изпита да публикува съобщение за датата, мястото и началния час на изпита, както и за срока и мястото за оповестяване на резултатите на интернет страницата на училището.

5. Резултатите от изпитите се оповестяват в срок до три работни дни от провеждането им на информационното табло на ІІІ-ти етаж.

            6. Резултатите от изпитите се отразяват в личните картони на учениците от класните ръководители в срок до три работни дни от оповестяването на резултатите от всеки изпит, при спазване на противоепидемичните мерки, свързани с разпространението на COVID 19.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на ЗДУПД- инж. Нонка Рабаджийска.

            Настоящата заповед да се доведе до знанието на горепосочените лица за сведение и изпълнение чрез публикуване във Viber групата „Техникум Карлово“, екип „Техникум Карлово“ в Teams и на имейладрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

 

инж.ТАНЬО ТОПАЛСКИ

Директор

Прочетена 16793 пъти Последно променена в Вторник, 09 Юни 2020 09:18

EPALE

Прием