План за развитие на ПГ
Сряда, 05 Октомври 2016 10:29

Самостоятелно обучение

ЗАПОВЕД - график за определяне на годишни оценки и срокове за подаване на заявления за изпити за учениците от самостоятелна форма на обучение за учебната 2020/2021 г.

 

 

            РЕД  И  УСЛОВИЯ  за обучение на ученици в самостоятелна форма на обучение

 

Г Р А Ф И К

за провеждане на изпити за учениците от самостоятелна форма на обучение през уч. 2020/2021г.

           

Сесия ЮЛИ  2021 година

Условия и ред за провеждане на поправителни изпити през сесияЮЛИ  за оценяване знанията и уменията по учебни предмети от задължителнатаи задължителноизбираемата подготовка на ученици от самостоятелна форма на обучение за учебната 2020/2021година, както следва:

VIIIклас - Екскурзоводско обслужване

                1. Анка Богданова Ангелова

Учебен предмет Училищна комисия по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 Физическо възпитание и спорт председател инж.Николай Колев

05.07.

2021г

8.00 Физк.салон
член Милка Атанасова
2 Български език и литература председател Мариана Трифонова

05.07.

2021г

11.30 2
член Стоянка Войняговска
3 Философия председател Константина Анастасова

06.07.

2021г

8.00 2
член Надежда Шопова
4 Английски език – чужд език председател Севдалина Чалъкова

06.07.

2021г

11.30 2,4
член Нина Колева
5 Информационни технологии председател инж.Йорданка Загорчева

07.07.

2021г

8.00 2,9
член инж.Нела Паул
6 Изобразително изкуство председател Нина Колева

08.07.

2021г

8.00 2,4
член Петра Стоянова
7 Предприемачество председател инж.Нела Паул

08.07.

2021г

11.30 2
член Светлана Димитрова
8 Гостоприемство в ту-ристическата индустрия председател инж.Анюта Лишена

09.07.

2021г

8.00 2
член Виктория Джевизова
9 РПП-Бизнес комуникации председател инж.Анюта Лишена

09.07.

2021г

11.30 2
член Виктория Джевизова

        

                2. Ангел Миланов Антонов

Учебен предмет Училищна комисия по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 Физическо възпитание и спорт председател инж.Николай Колев

05.07.

2021г

8.00 Физк.салон
член Милка Атанасова
2 Български език и литература председател Мариана Трифонова

05.07.

2021г

11.30 2
член Стоянка Войняговска
3 Философия председател Константина Анастасова

06.07.

2021г

8.00 2
член Надежда Шопова
4 Английски език – чужд език председател Севдалина Чалъкова

06.07.

2021г

11.30 2,4
член Нина Колева
5 Информационни технологии председател инж.Йорданка Загорчева

07.07.

2021г

8.00 2,9
член инж.Нела Паул

        

                3. Ангел Недков Маринов

            4. Минка Асенова Аладжова

Учебен предмет Училищна комисия по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 Български език и литература председател Мариана Трифонова

05.07.

2021г

11.30 2
член Стоянка Войняговска
2 Философия председател Константина Анастасова

06.07.

2021г

8.00 2
член Надежда Шопова
3 Английски език – чужд език председател Севдалина Чалъкова

06.07.

2021г

11.30 2,4
член Нина Колева

                5. Асен Митков Янчев

            6. Георги Недкин Маринов

            7. Сабри Алиев Ибрямов

Учебен предмет Училищна комисия по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 Български език и литература председател Мариана Трифонова

05.07.

2021г

11.30 2
член Стоянка Войняговска
2 Философия председател Константина Анастасова

06.07.

2021г

8.00 2
член Надежда Шопова

            8. Атанас Иванов Костадинов - IXклас – спец. ЕОТТ

            9. Коста Тодоров Тодоров - IXклас – спец. АТТ

Учебен предмет Училищна комисия по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 Български език и литература председател Стоянка Войняговска

05.07.

2021г

11.30 3
член Мариана Трифонова

            10. Василка Петрова Петрова - IXклас – спец. ЕО

Учебен предмет Училищна комисия по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 Български език и литература председател Стоянка Войняговска

05.07.

2021г

11.30 3
член Мариана Трифонова
2 ЗБУТ председател инж.Нела Паул

06.07.

2021г

11.30 2
член инж.Красимир Стоянов

            11. Гергина Христова Георгиева - IXклас – спец. ЕО

Учебен предмет Училищна комисия по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 Български език и литература председател Стоянка Войняговска

05.07.

2021г

11.30 3
член Мариана Трифонова
2 Философия председател Константина Анастасова

06.07.

2021г

8.00 3
член Надежда Шопова

12. Розалин Асенов Чакъров - IXклас – спец. ЕО

Учебен предмет Училищна комисия по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 РПП-УП-по професията председател Виктория Джевизова

05.07.

2021г

8.00    4
член инж.Анюта Лишена
2 Български език и литература председател Стоянка Войняговска

05.07.

2021г

11.30 3
член Мариана Трифонова
3 Философия председател Константина Анастасова

06.07.

2021г

8.00 2
член Надежда Шопова
4 ЗБУТ председател инж.Нела Паул

06.07.

2021г

11.30 2
член инж.Красимир Стоянов
5 История и цивилизации председател Минко Даскалов

07.07.

2021г

11.30 2
член Милен Дръндев
6 Изобразително изкуство председател Нина Колева

08.07.

2021г

8.00 2,4
член Петра Стоянова
7 Гостоприемство в ту-ристическата индустрия председател инж.Анюта Лишена

09.07.

2021г

8.00 2
член Виктория Джевизова
8 Организация и функ-циониране на хотела председател Виктория Джевизова

09.07.

2021г

11.30 2
член инж.Анюта Лишена

           13. Диан Чонов Лазаров - Xклас – спец. АТТ

14. Мария Христова Ялъмова - Xклас – спец. ЕОТТ

15. Ферди Исмедов Кадиров - Xклас – спец. АТТ

Учебен предмет Училищна комисия по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 Български език и литература председател Стоянка Войняговска

05.07.

2021г

11.30 3
член Мариана Трифонова

16.Филка Асенова Асенова- Xклас – спец. АТТ

Учебен предмет Училищна комисия по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 Физическо възпитание и спорт председател инж.Николай Колев

05.07.

2021г

8.00 Физк.салон
член Милка Атанасова
2 Английски език – чужд език председател Севдалина Чалъкова

06.07.

2021г

11.30 2,4
член Нина Колева
3 Информационни технологии председател инж.Йорданка Загорчева

07.07.

2021г

8.00 2,9
член инж.Нела Паул
4 Икономика председател инж.Анюта Лишена

08.07.

2021г

11.30 2
член инж. Нела Паул
5 Техническо чертане председател инж.Анюта Лишена

09.07.

2021г

8.00 4
член инж. Нела Паул

17. Синан Бахри Чалъмов, Х клас – Екскурзоводско обслужване

Учебен предмет Училищна комисия по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 Физическо възпитание и спорт председател инж.Николай Колев

05.07.

2021г

8.00 Физк.салон
член Милка Атанасова
2 Български език и литература председател Стоянка Войняговска

05.07.

2021г

11.30 3
член Мариана Трифонова
3 Философия председател Константина Анастасова

06.07.

2021г

8.00 3
член Надежда Шопова
4 Английски език – чужд език председател Севдалина Чалъкова

06.07.

2021г

11.30 2,4
член Нина Колева
5 Информационни технологии председател инж.Йорданка Загорчева

07.07.

2021г

8.00 2,9
член инж.Нела Паул
6 История и цивилизации председател Минко Даскалов

07.07.

2021г

11.30 2
член Милен Дръндев
7 Изобразително изкуство председател Нина Колева

08.07.

2021г

8.00 2,4
член Петра Стоянова
8 Икономика председател инж.Анюта Лишена

08.07.

2021г

11.30 2
член инж.Нела Паул
9 Гостоприемство в ту-ристическата индустрия председател Виктория Джевизова

09.07.

2021г

8.00 2
член инж.Анюта Лишена
10 Организация и функ-циониране на хотела председател Виктория Джевизова

09.07.

2021г

11.30 2
член Лиляна Серкьова

18. Фаит Мехмед Абди -Х клас – Електрообзавеждане на транспортна техника

Учебен предмет Училищна комисия по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 Физическо възпитание и спорт председател инж.Николай Колев

05.07.

2021г

8.00 Физк.салон
член Милка Атанасова
2 Български език и литература председател Стоянка Войняговска

05.07.

2021г

11.30 3
член Мариана Трифонова
3 Философия председател Константина Анастасова

06.07.

2021г

8.00 3
член Надежда Шопова
4 Английски език – чужд език председател Севдалина Чалъкова

06.07.

2021г

11.30 2,4
член Нина Колева
5 Информационни технологии председател инж.Йорданка Загорчева

07.07.

2021г

8.00 2,9
член инж.Нела Паул
6 История и цивилизации председател Минко Даскалов

07.07.

2021г

11.30 2
член Милен Дръндев
7 Изобразително изкуство председател Нина Колева

08.07.

2021г

8.00 2,4
член Петра Стоянова
8 Икономика председател инж.Анюта Лишена

08.07.

2021г

11.30 2
член инж. Нела Паул
9 Техническо чертане председател инж.Анюта Лишена

09.07.

2021г

8.00 4
член инж. Нела Паул

19. Радка Василева Костова - ХIклас, спец. ЕОТТ

           20. Христо Димитров Георгиев

21. Юсеин Таасинов Ямурлов

Учебен предмет Училищна комисия по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 Устройство на автомобила председател инж.Николай Колев

06.07.

2021г

8.00 2
член инж.Красимир Стоянов
2 Техническо обслужване и ремонт на автомобила председател инж. Николай Колев

07.07.

2021г

8.00 2
член инж.Красимир Стоянов
3 РПП-Диагностика и техническо обслуж-ване на автомобила председател инж. Николай Колев

07.07.

2021г

11.30 2
член инж.Красимир Стоянов

       22. Милен Динчев Стоянов- ХII кл.– Електрообзавеждане на транспортна техника

Учебен предмет Училищна комисия по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 Устройство на автомобила председател инж.Николай Колев

06.07.

2021г

8.00 2
член инж.Красимир Стоянов
2 ЗИП - Електронни системи в автомобила председател инж.Николай Колев

06.07.

2021г

11.30 2
член инж.Красимир Стоянов
3 Електронни системи в автомобила председател инж.Николай Колев

07.07.

2021г

8.00 2
член инж.Красимир Стоянов
4 ЗИП-Електрообзавеж-дане на автомобила председател инж. Николай Колев

07.07.

2021г

11.30 2
член инж.Красимир Стоянов
Прочетена 25120 пъти Последно променена в Четвъртък, 24 Юни 2021 13:02

EPALE

Прием