Етичен кодекс

Етичен кодекс

Оценете
(1 глас)
 
   

 

ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ

 “БРАТЯ ЕВЛОГИЙ И ХРИСТО ГЕОРГИЕВИ”

4300, гр.Карлово, ул.Т.Каблешков №1,тел.03-35/9-56-36, факс: 033990120, e-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                    

УТВЪРЖДАВАМ: [П]

инж.ТАНЬО ТОПАЛСКИ

Директор на Професионална гимназия

„Братя Евлогий и Христо Георгиеви”- гр.Карлово

                                      

ЕТИЧЕН КОДЕКС

ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА

УЧИТЕЛИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ В

 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „БРАТЯ ЕВЛОГИЙ И

ХРИСТО ГЕОРГИЕВИ” – ГР. КАРЛОВО

2016, гр. Карлово

      РАЗДЕЛ І

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Този кодекс определя правилата за поведение на работниците и служителите в Професионална гимназия „Братя Евлогий и Христо Георгиеви” – гр. Карлово и има за цел да повиши общественото доверие в техния професионализъм и морал, както и да издигне престижа на училището.

 Чл. 2. (1) Дейността на всички работещи в училището се осъществява при спазване принципите на законност, лоялност, честност, безпристрастност, политическа неутралност, отговорност и отчетност.

        (2) Служителите изпълняват служебните си задължения при строго спазване на законодателството в Република България, като съдейства за провеждането на държавна политика в сферата на образованието .

      (3) Служителите в зависимост от функциите, които изпълняват, осъществяват действия, предлагат и вземат решения, водещи до елиминиране на произвола и укрепване на доверието в Професионална гимназия „Братя Евлогий и Христо Георгиеви” – гр. Карлово.

           (4) Служителите извършват дейността си компетентно, обективно и добросъвестно, като се стремят непрекъснато да подобряват работата си в интерес на учениците и техните семейства.

       (5) Служителите следват поведение, което не накърнява престижа на Професионална гимназия „Братя Евлогий и Христо Георгиеви” – гр. Карлово, не само при изпълнение на служебните си задължения, но и в своя обществен и личен живот.

       (6) При изпълнение на служебните си задължения служителите се отнасят любезно, възпитано и с уважение към всеки, като зачитат правата и достойнството на личността и не допускат каквито и да са прояви на дискриминация.

Чл.3. Спазването на Етичния кодекс е задължително за всички членове на училището и се следи от Комисия по етика в Професионална гимназия „Братя Евлогий и Христо Георгиеви” – гр. Карлово, която разглежда всички случаи на неговото нарушаване и налага предвидените в него санкции.

 РАЗДЕЛ ІІ 

ЦЕЛИ

           Чл.4. Етичният кодекс има за цел:

1.     Да представи основните ценности и принципи, които работещите с ученици трябва да знаят и спазват в своята практика;

2.     Да утвърдят волята и стремежа на работещите с учениците за етичност в практическата им дейност;

3.     Да насочат поведението и подпомогнат работещите с учениците в решаването на етични дилеми, които срещат в своята практика;

4.     Да очертаят моралните отговорности на работещите с учениците: към учениците, към семейството, помежду си и към обществото.

    РАЗДЕЛ ІІІ

ПРОФЕСИОНАЛНИ ЦЕННОСТИ          

 Работещите с ученици изпълняват своите функции, като се ръководят от основните ценности и принципи:

Чл. 5.Работещият с ученици трябва да притежава определени личности, морални и социални качества.

Чл.6.Работещият с ученици специалист се обляга на своята компетентност - притежава и отговорно прилага своето познание и опит.

 Чл.7.Той не поставя успеха на своята работа в зависимост от професионалния компромис, работи независимо и носи отговорност за действията си.

  Чл.8.Професионалистът, работещ с ученици, се стреми да изпълнява работата си качествено и в срок, но не заблуждава децата и техните семейства за ефективността и ефикасността на своята дейност, т.е. високо цени честността в отношенията.

   Чл.9.Той е коректен в отношенията си с учениците и е лоялен спрямо родителите им, но без да пренебрегва отговорността си към обществото.

 РАЗДЕЛ ІV

ПРИНЦИПИ НА ПРОФЕСИОНАЛНО ПОВЕДЕНИЕ 

    Чл.10.Доверието и взаимното уважение между професионалиста и семейството са в основата на взаимоотношенията помежду им. В този смисъл професионалистът се ангажира да работи за изграждане на доверие с учениците и родителите, да защитава интересите на учениците, с които работи, да защитава принципите на поверителност на информацията, да създава реалистична очаквания за резултатите от работата си, да избягва действия и ситуации, които биха предизвикали конфликт.

     Чл.11.Работещият с ученици професионалист целенасочено се стреми към изграждане, утвърждаване и повишаване на доверието и уважението към професията. Затова той се ангажира да развива и популяризира успешни практики, да работи за повишаване на професионалната си отговорност и компетентност, да подпомага професионалното израстване на своите колеги и да насърчава проявите на висок професионализъм и морал, да се стреми към прозрачност и социална отговорност в работата си.

 РАЗДЕЛ V 

МОРАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ КЪМ УЧЕНИКА 

Чл.12. (1) Работещите с ученици изпълняват своите функции, като се ръководят от основните ценности и принципи:

1. Детството е изключително важен период от живота на човека.

2 Семейството е най- естествената среда за развитието на детето.

3 Всяко дете притежава неповторима уникалност и стойност.

4 На всяко дете е гарантирано правото на: свобода на изразяване на мнение;свобода на мисълта, съвестта и религия;формиране на собствени възгледи в право да ги изразява свободно;

Чл. 13. Всеки ученик има право на закрила срещу нарушаващите неговото достойнство методи на възпитание, физическо, психическо или друго насилие или форми на въздействие.

Чл. 14. Всеки ученик има право на закрила за нормалното му физическо, умствено, нравствено и социално развитие.

Чл. 15. Всеки ученик и всяко семейство заслужават да бъдат подпомогнати да развият пълния си потенциал.

Чл. 16. Във всички случаи да се защитават по най-добър начин интересите на учениците. 

Чл. 17. Всеки ученик, попаднало в риск, има нужда от специална закрила за извеждането му от рисковата ситуация.

Чл. 18. Да основаваме практиката си на съвременните знания за детското развитие и познаването на индивидуалните особености на всеки ученик.

Чл. 19. Да разбираме и уважаваме уникалността на всеки ученик.

Чл. 20. Да се съобразяваме със специфичната уязвимост на всеки ученик.

Чл. 21. Да създаваме безопасна и здравословна среда, която стимулира социалното, емоционалното и физическото развитие на учениците.

Чл. 22. Да подкрепяме правото на учениците на свободно изразяване на мнение по всички въпроси от негов интерес.

Чл. 23. Да работим в най-добрия интерес на учениците.

Чл. 24. Да осигуряваме на учениците с увреждания равни възможности за достъп до адекватни грижи и образование.

Чл. 25. Да не участваме в практики, които не зачитат достойнството на учениците или са опасни и вредни за физическото и емоционално му здраве и развитие.

Чл. 26. Да не участваме в практики, които дискриминират по някакъв начин учениците на основата на раса, етнически произход, религия, пол, националност, език, способности, или на базата на статуса, поведението или убежденията на родителите.

Чл. 27. При съмнение за малтретиране да уведомяваме органите за закрила на детето и да следим дали са предприети необходимите мерки.

Чл. 28. Когато друго лице изкаже подозрения за малтретиране на ученик, да му окажем пълно съдействие за предприемане на подходящи действия за закрила на учениците.

Чл. 29. Когато разберем за действия или ситуации, които заплашват здравето и сигурността на учениците, ние имаме моралната и законова отговорност да информираме органите по закрила на детето.

Чл. 30. Да опазваме личната информация за възпитаниците си и техните семейства и да я ползваме само и единствено в техен интерес и във връзка и по повод на изпълнение на моралните си и служебните си ангажименти

             

РАЗДЕЛ VІ 

МОРАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ КЪМ СЕМЕЙСТВОТО

Чл. 31. (1)Първостепенна отговорност на персонала е подпомагане семейството при отглеждането и възпитанието на децата.

(2) Зачитане достойнството на всяко семейство и неговата култура, обичаи, език и убеждения.

(3) Уважаване ценностите на семейството при отглеждане и възпитание на децата и правото му да взема решения за своите деца.

(4) Информиране на семейството за всички решения, отнасящи се до детето и за начина, по който се работи с него.

Чл. 32.Не позволяваме и не участваме в изследвания, които по някакъв начин могат да застрашат здравето, образованието, развитието или благополучието на учениците.

Чл. 33. Да не използваме нашите отношения със семейството за лично облагодетелстване.

Чл. 34. Осигуряване конфиденциалност на информация и зачитане правото на семейството на личен живот с изключение на случаите на малтретиране и лоша грижа.

Чл. 35. Разкриването на поверителна информация за ученик може да стане само с разрешение на семейството. Това не важи в случаите на малтретиране и лоша грижа.

Чл. 36. В случаите на конфликт между членовете на семейството, да се работи открито, споделяйки наблюденията си за ученика с цел всички включени страни да вземат информирано решение, като стриктно се въздържаме от вземане страна в конфликта. 

  РАЗДЕЛ VІІ         

МОРАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ КЪМ КОЛЕГИТЕ 

Чл. 37. Изграждане и поддържане отношения на уважение, доверие, сътрудничество и коректност.

Чл. 38. Обменяне на информация и ресурси, които имат отношение към благополучието на Професионална гимназия „Братя Евлогий и Христо Георгиеви” – гр. Карлово и правата на детето.

Чл. 39. Утвърждаване на собствения и на колегите си авторитет чрез лично поведение и чувство за отговорност 

Чл. 40. Недопускане надействия, които биха уронили престижа на професията и  нетърпимост към подобни действия.       

              Чл. 41. Когато противоречията между колеги не могат да бъдат разрешени от самите тях, те търсят съдействието на непосредствения ръководител.         

 РАЗДЕЛVІІІ 

ЛИЧНО ПОВЕДЕНИЕ

Чл. 42. (1) При изпълнение на служебните си задължения и в обществения си живот служителите следват поведение, което не уронва престижа на Професионална гимназия „Братя Евлогий и Христо Георгиеви” – гр. Карлово.

(2) Служителите не допускат на работното си място поведение, несъвместимо с добрите нрави.           

(3) Служителите се стремят да избягват в поведението си конфликтни ситуации, а при възникването им полагат усилия да ги преустановят, запазвайки спокойствие и контрол над поведението си.           

(4) Служителите спазват благоприличието и деловия вид в облеклото, съответстващи на служебното положение и на институцията, която представлява.       

              Чл. 43. Служителят не може да участва в скандални прояви, с които би могъл да накърни престижа на Професионална гимназия „Братя Евлогий и Христо Георгиеви” – гр. Карлово.

Чл. 44. Служителят поставя пред своя ръководител открито и честно проблемите, с които се сблъсква в процеса на работата.       

              Чл. 45. (1) Служителят противодейства на корупционни прояви и на други неправомерни действия в училището.           

           (2) Служителят не допуска да бъде поставен във финансова зависимост или в друга обвързаност от външни лица или организации, както и да иска и да приема подаръци, услуги, пари, облаги или други ползи, които могат да повлияят на изпълнението на служебните му задължения, на неговите решения или да нарушат професионалния му подход по определени въпроси.        

          (3) Служителят не може да приема подаръци или облаги, които могат да бъдат възприети като награда за извършване на работа, която влиза в служебните му задължения.          

 Чл. 46. Служителят не може да упражнява дейности, посочени в законодателството като несъвместими с неговите задължения и отговорности, както и да получава доходи от такива дейности.      

     Чл. 47. При осъществяването на действия, несъвместими с поведението по този кодекс, служителят на Професионална гимназия „Братя Евлогий и Христо Георгиеви” – гр. Карлово следва да подаде молба за прекратяване на трудовите правоотношения .    

  РАЗДЕЛ ІХ 

МОРАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ КЪМ ОБЩЕСТВОТО 

Чл. 48. Да работим за създаване на сигурна обществена среда, в която детето да получава адекватни здравни грижи, храна, подслон, възпитание и да живее без насилие.

Чл. 49. Да работим за подобряване на сътрудничеството между организациите както и за интердисциплинарното взаимодействие между професиите, които имат отношение към благополучието на децата и семейството.

Чл. 50. Да съдействаме за повишаване степента на разбиране на децата и техните нужди от обществото.

Чл. 51. Да работим за популяризиране правата на децата, както и за повишаване чувствителността на обществото към нарушаването им.

Чл. 52. Да работим в подкрепа на законите и политиките, които подпомагат благополучието на децата и семействата им и противопоставяне на тези, които го нарушават.  

РАЗДЕЛ Х 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ СТРУКТУРИ НА ОБЩИНА КАРЛОВО, РУО ПЛОВДИВ, МОН.

Чл. 53. (1) Служителите подпомагат органите на държавна и местна власт с висок професионализъм, безпристрастност и активност при разработването и провеждането на държавната политика, както и при изпълнението на взетите решения и осъществяването на неговите правомощия.         

  (2) Когато прави предложения пред органите на държавна и местна власт, служителят предоставя цялата информация, отнасяща се до вземането на конкретно решение.

(3) Отговаря на поставените въпроси съобразно функциите, които изпълнява, като при необходимост пренасочва въпросите към друг служител, притежаващ съответната компетентност.

Чл. 54. Служителите предоставят исканата информация от органите надържавна и местна власт бързо, точно и коректно, освен ако изрично не е посочено друго в нормативен акт, засягащо поверителна информация. В тези случаи се иска разрешение от директора на училището

Чл. 55. Служителите активно съдействат за осъществяване на партньорски отношения с органите надържавната и местна власт.  

РАЗДЕЛ ХІ ПРОФЕСИОНАЛНО ПОВЕДЕНИЕ 

Чл. 56. (1) Служителят е длъжен да спазва служебната йерархия и стриктно да изпълнява актовете и заповедите на горестоящите органи.         

           (2) Служителят не е длъжен да изпълни нареждане, което засяга неговите права, правата на неговата съпруга или съпруг, роднини по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до втора степен включително. В този случай той е длъжен незабавно да уведоми органа, от когото е получил нареждането.           

Чл. 57. Служителят не трябва да изразява лични мнения по начин, който може да бъде тълкуван като официална позиция на Професионална гимназия „Братя Евлогий и Христо Георгиеви” – гр. Карлово.    

   Чл. 58. Служителят не трябва да позволява да бъде поставян или да изглежда поставен в положение на зависимост от когото и да било. Той също не трябва да върши работата си по начин, допускащ влияние от друг.

Чл. 59. (1)Служителят опазва повереното му имущество с грижата на добър стопанин и не допуска използването му за лични цели.

(2) Информира своевременнонепосредствения си ръководител за загубата или повреждането на повереното му имущество..

Чл. 60. Служителят в изпълнение на заеманата длъжност, трябва да осигури ефективно, компетентно и икономично използване на собствеността, средствата,услугите и финансовите източници, които са му поверени. Те не трябва да бъдат използвани за лични цели или да бъдат предоставяни на трети лица, освен ако е изрично предвидено.

Чл. 61. Служителят трябва да извършва необходимите действия за защита на сигурността и поверителността на информацията, за която е отговорен или му е известна. Използва данните и документите в училището единствено по повод изпълнение на служебните си задължения при спазване правилата за защита на информацията.

  РАЗДЕЛ ХІІ

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ 

Чл. 62. Конфликт на интереси възниква, когато служителят има личен интерес, който му влияе до толкова, че пречи на безпристрастното и обективно вземане на решения или изпълнение на служебни задължения.

(1). Служителят трябва да избягва всякакви ситуации, които могат да доведат до конфликт на интереси. При появяването на такъв конфликт той е длъжен да информира веднага ръководителя си.

(2) Служителят не може да използва служебното си положение за лично и на семейството си облагодетелстване, давайки платени уроци по принуда.

(3) Служителят не трябва да допуска възможност друг служител да го постави в реален или предполагаем конфликт на интереси.

(4) В случай на вече възникнал конфликт на интереси и само съобразно с нарежданията на ръководителя му, служителят може да се оттегли от служебните си задължения, които са причина за възникването на конфликта.

  РАЗДЕЛ ХІІІ 

ЕТИЧНА КОМИСИЯ 

Чл.63. (1) За спазването на Етичния кодекс и разрешаване на възникнали с приложението му казуси къмПрофесионална гимназия „Братя Евлогий и Христо Георгиеви” – гр. Карлово  се създава Комисия по етика.

(2) Членовете се избират от Общото събрание за срок от две години.

(3) Те трябва да имат най-малко 5 години трудов стаж в училището. Могат да бъдат преизбирани за още две. Следващият избор е след двугодишен интервал.

(4) Комисията се избира в срок до един месец след утвърждаването на Етичния кодекс от Педагогическия съвет.

Чл.64.(1) Комисията по етика разглежда жалби, свързани със спазването на този кодекс и дава задължителни тълкувания на Етичния кодекс.

(2) Комисията по етика приема Правила за дейността си, които се утвърждават на заседание на Педагогическия съвет.

Чл.65. Всеки заинтересован член може да внесе жалба в Комисията по етика.

Чл.66.(1) Комисията по етика разглежда постъпилите жалби и се произнася с мотивирано становище най-късно в едномесечен срок от постъпването им.

 (2) Непроизнасянето в срок се смята за мълчалив отказ за налагане на санкция.

Чл.67. Комисията по етика е длъжна веднъж годишно да отчита дейността си предПедагогическиясъвет ПГ „Братя Евлогий и Христо Георгиеви” – гр. Карлово.

Чл. 68. (1). Комисията по етика в Професионална гимназия „Братя Евлогий и Христо Георгиеви” – гр. Карлово е постоянно действаща.    

    (2) Комисията по етика се състои от 5 члена, определени на общо събрание на Професионална гимназия „Братя Евлогий и Христо Георгиеви”. На първото си заседание комисията избира своя председател. 

 РАЗДЕЛ ХІV 

ЦЕЛИ И СРЕДСТВА НА ЕТИЧНАТА КОМИСИЯ 

Чл.69. (1) Да защитава правото на учителите , служителите и работниците /членове/ на Професионална гимназия „Братя Евлогий и Христо Георгиеви” – гр. Карлово да бъдат всестранно и точно информирани;

(2) да допринася за установяването на професионални стандарти;

(3) да допринася за издигането на авторитета на ПГ „Братя Евлогий и Христо Георгиеви” – гр. Карлово;

(4) да създаде система на саморегулиране на преподавателите чрез прилагане на Етичния кодекс и решаване на спорове между училището и обществото;

(5) да укрепва свободата на словото, защитавайки правата на учителите, учениците и др.членове;

(6) да подпомага българския учител за прилагане на етичните правила и норми.    

РАЗДЕЛ ХV 

САНКЦИИ И ОТГОВОРНОСТИ  

 Чл.70. Санкциите по този кодекс се налагат с цел да се предупреди и превъзпита нарушителя към спазване на етичните норми и да се въздейства възпитателно върху останалите членове.            

 Чл.71. (1) Санкциите са:           

 1. писмено уведомяване на служителя или работника и даване публичност на случая;

 2.Предложение до работодателя за дисциплинарно наказание.

(2) Непроизнасянето в срок от две седмици от получаване на сигнала се счита за мълчалив отказ за налагане на санкция.  

РАЗДЕЛ ХVІ 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 1. Предложения за промени и допълнения в Етичния кодекс могат да бъдат внасяни директно пред Педагогическия съвет на Професионална гимназия „Братя Евлогий и Христо Георгиеви” – гр. Карлово.

Настоящият Етичен кодекс за поведение на учители и служители в Професионална гимназия ”Братя Евлогий и Христо Георгиеви” – гр. Карлово е утвърден със заповед №РД 06 – 1011/12.09.2016 г.

    

ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ

 “БРАТЯ ЕВЛОГИЙ И ХРИСТО ГЕОРГИЕВИ”

4300, гр.Карлово, ул.Т.Каблешков №1,тел.03-35/9-56-36, e-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

--------------------------------------------------------------------------------------

   

                                                   Д Е К Л А Р А Ц И Я

ОТ ......................................................................................................................................

НА ДЛЪЖНОСТ:.............................................................................................................

В ПГ „БРАТЯ ЕВЛОгий и христо георгиеви” – гр. карлово

      Декларирам, че с всички свои думи и действия: 

1.     Ще работя за утвърждаване на професията ще пазя нейната репутация и престиж;

2.     Ще уважавам правата, задълженията и свободите на детето и неговото семейство, както и на всички, с които контактувам в своята работа;

3.     Ще спазвам ценностите и принципите за професионално поведение, залегнали в Етичния кодекс;

4.     Разбирам и приемам да следвам написаното в Етичния кодекс и съзнавам, че ако го наруша, уронвам престижа на професията и нанасям вреда не само на себе си, но и на моите колеги;

5.     Да пазя поверените ми тайни;

6.     Да съм готов да помогна, когато е необходимо;

7.     Да не клеветя, да защитавам тези, с които работя, и да не ги критикувам публично;

8.     Да уважавам правото на личен живот на другите.

              Дата: ...........................................          Подпис: ................................   

Прочетена 3639 пъти
Още в тази категория: Стратегия »

EPALE

Прием