Правилник
Сряда, 05 Октомври 2016 10:29

Самостоятелно обучение

       I. Условията и редът за провеждане на ПРИРАВНИТЕЛНИ изпитиза оформяне на годишна оценка през сесия ДЕКЕМВРИ за оценяване знанията и уменията по учебни предметиучилищнитe учебни планове на ученици от самостоятелна форма на обучение за учебната 2019/2020 год., са качени в левия панел в меню ГРАФИЦИ ЗА ИЗПИТИ.

    

                                               Г Р А Ф И К

за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка по предмети от училищнитe учебни планове на учениците от самостоятелна форма на обучение през учебната 2019/2020 година

           

Сесия Януари   2020 година - ПРОМЕНЕНА поради обявената грипна ваканция

           

З А П О В Е Д

 

                                                                  № РД 06 - 591

                                                         гр. Карлово, 05.02.2020 г.

 

            На основание чл. 258 и във връзка с чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 31, ал. 1, т. 2 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и във връзка със Заповед № РД – 64/05.02.2020 г. на Кмета   на Община   Карлово

                                                            

О Т М Е Н Я М:

 

Заповед № РД 06 – 550/28.01.2020 г. на директора на училището за промяна на график за провеждане на изпити на учениците от самостоятелна форма на обучение за сесия януари 2020 г.

                                          

П Р О М Е Н Я М:

 

Заповед № РД 06 – 269/03.12.2019 г. на директора на училището за определяне на условия и ред за провеждане на изпити за оформяне на годишна оценка през сесия ЯНУАРИ 2020 г. на учениците от самостоятелна форма на обучение, както следва:

 

В I:

За VIII клас – специалност – Автотранспортна техника: № 9, 10 и 11 ставават:

Учебен предмет Училищна комисия по оценяване Дата на изпита Начало на изпита Каб.
9 РПП – УП по професията председател инж. Димитрина Стоянова 13.02.2020г. 14.30 Уч.раб
член инж. Красимир Стоянов
10 РПП – Материалознание и технология на материалите председател инж. Димитрина Стоянова 14.02.2020г. 13.30 11
член инж. Мария Вълкова
11 РПП – Техническа механика и машинни елементи председател инж. Димитрина Стоянова 17.02.2020г. 13.30 11
член инж. Мария Вълкова

За VIII клас – специалност – Електрообзавеждане на транспортна техника: № 9, 10 и 11 ставават:

Учебен предмет Училищна комисия по оценяване Дата на изпита Начало на изпита Каб.
9 Техническа механика председател инж. Мария Вълкова 13.02.2020г. 14.30 11
член инж. Димитрина Стоянова
10 Материалознание председател инж. Нела Паул 14.02.2020г. 13.30 11
член инж. Нонка Рабаджийска
11 РПП – Техническа механика и машинни елементи председател инж. Мария Вълкова 17.02.2020г. 13.30 11
член инж. Димитрина Стоянова

За VIII клас – специалност – Екскурзоводско обслужване: № 9, 10 и 11 ставават:

Учебен предмет Училищна комисия по оценяване Дата на изпита Начало на изпита Каб.
9 Гостоприемство в туристическата индустрия председател инж. Анюта Лишева 13.02.2020г. 14.30 11
член Пенка Гологанова
10 РПП – Бизнес етикет председател инж. Анюта Лишева 14.02.2020г. 13.30 11
член Пенка Гологанова
11 РПП – Текстообработка председател инж. Йорданка Загорчева 17.02.2020г. 13.30 11
член инж. Нела Паул

За IX клас – специалност – Автотранспортна техника: № 9, 10 и 11 ставават:

Учебен предмет Училищна комисия по оценяване Дата на изпита Начало на изпита Каб.
9 Техническа механика председател инж. Мария Вълкова 13.02.2020г. 14.30 11
член инж. Димитрина Стоянова
10 Материалознание председател инж. Нонка Рабаджийска 14.02.2020г. 13.30 11
член инж. Нела Паул
11 УП – Общопрофесионални умения председател инж. Димитрина Стоянова 17.02.2020г. 14.30 Уч.раб
член инж. Красимир Стоянов

За IX клас – специалност – Електрообзавеждане на транспортна техника: № 9, 10, 11 и 12 ставават:

Учебен предмет Училищна комисия по оценяване Дата на изпита Начало на изпита Каб.
9 Техническа механика председател инж. Мария Вълкова 13.02.2020г. 14.30 11
член инж. Димитрина Стоянова
10 Материалознание председател инж. Нела Паул 14.02.2020г. 13.30 11
член инж. Нонка Рабаджийска
11 Електротехника председател инж. Мария Вълкова 17.02.2020г. 13.30 11
член инж. Нела Паул
12 УП Обработка на материалите председател инж. Димитрина Стоянова 17.02.2020г. 16.30 Уч.раб
член инж. Красимир Стоянов

За IX клас – специалност – Екскурзоводско обслужване: № 9, 10 и 11 ставават:

Учебен предмет Училищна комисия по оценяване Дата на изпита Начало на изпита Каб.
9 Гостоприемство в туристическата индустрия председател инж. Анюта Лишева 13.02.2020г. 14.30 11
член Пенка Гологанова
10 Отчетност и работа с документи председател инж. Нела Паул 14.02.2020г. 13.30 11
член Светлана Димитрова
11 Организация и функциониране на хотела председател инж. Анюта Лишева 17.02.2020г. 13.30 Уч.раб
член Пенка Гологанова

За X клас – специалност – Електрообзавеждане на транспортна техника: № 10 става:

Учебен предмет Училищна комисия по оценяване Дата на изпита Начало на изпита Каб.
10 РПП – Учебна практика по професията председател инж. Мария Вълкова 13.02.2020г. 14.30 Уч.раб
член инж. Нела Паул

За X клас – специалност – Екскурзоводско обслужване: № 9, 10 и 11 ставават:

Учебен предмет Училищна комисия по оценяване Дата на изпита Начало на изпита Каб.
9 Гостоприемство в туристическата индустрия председател Пенка Гологанова 13.02.2020г. 14.30 11
член инж. Анюта Лишева
10 УП – Организация и функциониране на хотела председател Пенка Гологанова 14.02.2020г. 13.30 6
член инж. Анюта Лишева
11 Организация и функциониране на хотела председател Пенка Гологанова 17.02.2020г. 13.30 11
член инж. Анюта Лишева

За XI клас – специалност – Автотранспортна техника: № 9, 10 и 11 ставават:

Учебен предмет Училищна комисия по оценяване Дата на изпита Начало на изпита Каб.
9 ЗИП Експлоатация на АТТ председател инж. Николай Колев 13.02.2020г. 14.30 8
член инж. Красимир Стоянов
10 УП ДВГ председател инж. Красимир Стоянов 14.02.2020г. 14.30 Уч.раб
член Доньо Димитров
11 УП АТТ председател инж. Красимир Стоянов 17.02.2020г. 13.30 Уч.раб
член Доньо Димитров

За XI клас – специалност – Електрообзавеждане на транспортна техника: № 9, 10 и 11 ставават:

Учебен предмет Училищна комисия по оценяване Дата на изпита Начало на изпита Каб.
9 Ел машини и апарати председател инж. Нела Паул 13.02.2020г. 14.30 8
член инж. Мария Вълкова
10 УП Лабораторна Електрически измервания председател инж. Мария Вълкова 14.02.2020г. 14.30 Уч.раб
член инж. Нела Паул
11 ЗИП Ел. машини и апарати председател инж. Мария Вълкова 17.02.2020г. 13.30 Уч.раб
член инж. Нела Паул

За XI клас – специалност – Електрообзавеждане на производството: № 9, 10 и 11 ставават:

Учебен предмет Училищна комисия по оценяване Дата на изпита Начало на изпита Каб.
9 Ел машини и апарати председател инж. Нела Паул 13.02.2020г. 14.30 8
член инж. Мария Вълкова
10 УП Лабораторна Електрически машини председател инж. Мария Вълкова 14.02.2020г. 14.30 Уч.раб
член инж. Нела Паул
11 ЗИП Ел. машини и апарати председател инж. Мария Вълкова 17.02.2020г. 13.30 8
член инж. Нела Паул

За XII клас – специалност – Автотранспортна техника: № 9, 10 и 11 ставават:

Учебен предмет Училищна комисия по оценяване Дата на изпита Начало на изпита Каб.
9 ЗИП Електротехника и електроника председател инж. Мария Вълкова 13.02.2020г. 14.30 8
член инж. Нела Паул
10 УП Управление на МПС председател Доньо Димитров 14.02.2020г. 13.30  
член инж. Красимир Стоянов
11 УП АТТ председател инж. Красимир Стоянов 17.02.2020г. 13.30 Уч.раб
член Доньо Димитров

За XII клас – специалност – Електрообзавеждане на транспортна техника: № 9, 10 и 11 ставават:

Учебен предмет Училищна комисия по оценяване Дата на изпита Начало на изпита Каб.
9 УП по Специалността председател инж. Красимир Стоянов 13.02.2020г. 14.30 Уч.раб
член Доньо Димитров
10 УП Управление на МПС председател Доньо Димитров 14.02.2020г. 13.30  
член инж. Красимир Стоянов
11 Проектиране на електрическите системи в автомобила председател инж. Мария Вълкова 17.02.2020г. 14.30 6
член инж. Нела Паул

За XII клас – специалност – Електрообзавеждане на производството: № 10 ставава:

Учебен предмет Училищна комисия по оценяване Дата на изпита Начало на изпита Каб.
10 УП по специалността председател инж. Нела Паул 13.02.2020г. 14.30 Уч.раб
член инж. Мария Вълкова

 

В IV. Комисия за организиране на изпита:

На 22.01.2020 г. – 14.30 часа, каб. 11 става 13.02.2020 г. – 14.30 часа, каб. 11

  1. 1.Минка Макавеева
  2. 2.Николай Колев

На 22.01.2020 г. – 14.30 часа, каб. 8 става 13.02.2020 г. – 14.30 часа, каб. 8

  1. 1.Севдалина Чалъкова
  2. 2.Мариана Трифонова

На 23.01.2020 г. – 13.30 часа, каб. 11 става 14.02.2020 г. – 13.30 часа, каб. 11

  1. 1.София Попова
  2. 2.Стоянка Войняговска

На 24.01.2020 г. – 13.30 часа, каб. 11 става 17.02.2020 г. – 13.30 часа, каб. 11

  1. 1.Стамен Стаменов
  2. 2.Таня Начева

На 24.01.2020 г. – 13.30 часа, каб. 8 става 17.02.2020 г. – 13.30 часа, каб. 8

  1. 1.Мариана Трифонова
  2. 2.Нина Колева

         

инж.ТАНЬО ТОПАЛСКИ

Директор

 

 

 

Сесии за определяне на годишните оценки

и срокове за подаване на заявления за явяване на изпити на учениците

от самостоятелна форма на обучение за учебната 2019/2020 година

 

1. Януарска редовна сесия – VIII, IX, X, XI и XII класове – от 13.01.2020 г. до 24.01.2020 г.

Срок за подаване на заявления за явяване на изпити до 20.12.2019 г.

 

2. Априлска редовна сесия – VIII, IX, X, XI и XII класове – от 21.04.2020 г. до 29.04.2020 г.

Срок за подаване на заявления за явяване на изпити до 31.03.2020 г.

 

3. Майска поправителна сесия за XII клас – от 11.05.2020 г. до 15.05.2020 г.

Срок за подаване на заявления за явяване на изпити до 05.05.2020 г.

 

4. Юлска поправителна сесия – VIII, IX, X, XI и XII класове – от 01.07.2020 г. до 08.07.2020 г.

Срок за подаване на заявления за явяване на изпити до 19.06.2020 г.

 

5. Септемврийска поправителна сесия – VIII, IX, X и XI класове – от 24.08.2020 г. до 26.08.2020 г.

Срок за подаване на заявления за явяване на изпити до 14.08.2020 г.

 

 

 Организация за провеждане на изпитите.

          1. Изпитните материали  се изготвят от училищните комисии по оценяване най-късно до 3 дена преди изпита.

          2. Изпитите по чужд език се провеждат в две части писмена и устна.

          3. Изпитите по Информационни технологии се провеждат в две части -писмена и практическа.

          4. Изпитите по учебна практика, техническо чертане, приложни програмни продукти и проектиране се провеждат като практически изпитвания.

          5. Изпитите, извън посочените в точки от 2 до 4,се провеждат в писмена форма.

          6. Продължителността на изпитите е:

   а/три астрономически часа за изпитите в писмена форма и за писмената част на изпитите, които се провеждат в две части.

  б/по преценка на училищната комисия по оценяването за устната част на изпитите по  чужд език, но не повече от 30 минути.

  в/ по преценка на училищната комисия по оценяване в зависимост от спецификата на учебния предмет, но не повече от пет астрономически часа за изпитите, които се провеждат като практически изпитвания и за практическата част на изпитите, които се провеждат в две части.

7. Учителите по чужд език провеждат  задължителния устен изпит в същия ден след приключване  на писмения  изпит; учителите по Информационни технологии провеждат  задължителния практически изпит в същия ден след приключване на писмения  изпит.

             Графикът за провеждане на изпитите, както  срокът и мястото за оповестяване на резултатите се поставят на информационното табло на ІІІ етаж най-късно до 3 дена преди началото на изпитната сесия.

 Резултатите от изпитите се оповестяват  в срок до три работни дни от провеждането им  на информационното табло на ІІІ-ти етаж.

Прочетена 13804 пъти Последно променена в Понеделник, 10 Февруари 2020 08:22

EPALE

Прием