Спорт
Важни

Важни (11)

Оценете
(0 гласа)

         

МЕРКИ  ЗА  РАБОТА

 

В  ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ  “БРАТЯ  ЕВЛОГИЙ  И  ХРИСТО  ГЕОРГИЕВИ”

ПРЕЗ  УЧЕБНАТА  2020 - 2021  ГОДИНА

 

В  УСЛОВИЯТА  НА  COVID-19

Сряда, 04 Март 2020 09:13

График за НВО в X клас

Написана от
Оценете
(0 гласа)

Заповеди на МОН за учебната 2020/2021 година

 

ЗАПОВЕД № РД09-2121/ 28.08.2020 г. 

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 57, т. 1 на Наредба № 11
от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците и във връзка с
организирането и провеждането на национално външно оценяване на учениците в ІV, в VІІ и
в Х клас през учебната 2020 – 2021 година

 

Г Р А Ф И К

за

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВЕАНЕ В X КЛАС – 2021 година  


1) Български език и литература – 16 юни 2021 г., начало 08,00 часа;
2) Математика – 18 юни 2021 г., начало 08,00 часа;

Изпити по желание:
3) Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2021 г., начало 08,00 часа;
4) Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности – по график в периода 11 – 15 юни 2021 г. (по желание на всеки ученик).

 

 

1.Процедура за извършване на административна услуга - Служебна бележка за подадено заявление за допускане до Държавни зрелостни изпити - 1.

 

2. Издаване на Служебна бележка за допускане до ДЗИ - 2.

3.Приемане и преместване на ученици в държавните и в общинските училища.

        Заявление 

4.Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация.

5.Процедура за издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация.

 

       6.Издаване на диплома за средно образование.

7.Процедура за издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи.

      8. Издаване на удостоверение за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършен клас, етап или основна степен на образование.

     9. Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

     10. Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование ( влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

 

 

Учебно време

Оценете
(0 гласа)
Петък, 25 Август 2017 05:49

ГРАФИЦИ ЗА ИЗПИТИ

Написана от
Оценете
(1 глас)

ГРАФИЦИ ЗА ИЗПИТИ

поправителна сесия СЕПТЕМВРИ, ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

    2020-2021 учебна година     

       

VIII клас

            1. Анка Йорданова Димитрова

            2. Димитър Цветанов Христов

3. Зюмбюла Сергеева Гогова

4. Нонка Цачева Цачева

Учебен предмет Училищна комисия   по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 Математика председател инж.Анюта Лишева

09.09.

2021

8.00 8
член инж.Мария Вълкова
2 РПП-Материалознание и технология на материалите председател инж.Анюта Лишева

09.09.

2021

11.30 8
член инж.ДимитринаСтоянова
3 Техническо чертане председател инж.Нонка Рабаджийска

10.09.

2021

8.00 8
член инж.Анюта Лишева

               

IXклас

 1. Алекси Насков Ангелов
 2. Илхан Георгиев Иванов
Учебен предмет Училищна комисия   по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 Електротехника председател инж.Мария Вълкова

09.09.

2021

8.00 8
член инж.Нела Паул
2 РПП - Електротехника председател инж.Мария Вълкова

09.09.

2021

11.30 8
член инж.Нела Паул
3 РПП-УП по професията председател инж.Мария Вълкова

10.09.

2021

8.00 УР
член инж.Нела Паул

Xклас

1. Георги Недялков Лазаров

2. Димитър Добринов Барбов

Учебен предмет Училищна комисия   по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 Електротехника председател инж.Мария Вълкова

09.09.

2021

8.00 8
член инж.Нела Паул

XI клас

 1. Ариф Сюлейманов Ясов
Учебен предмет Училищна комисия   по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 Електрически машини и атпарати председател инж.Мария Вълкова

09.09.

2021

8.00 8
член инж.Нела Паул
2 Устройство на автомобила председател инж.Николай Колев

09.09.

2021

11.30 8
член инж.Красимир Стоянов
3 РПП-Диагностика и техническо обслужване на автомобила председател инж.Николай Колев

10.09.

2021

8.00 8
член инж.Красимир Стоянов
4 УП- електромонтажна председател инж.Мария Вълкова

10.09.

2021

11.30 УР
член инж.Нела Паул
5 УП-Лабораторна- електрически машини председател инж.Мария Вълкова

13.09.

2021

8.00 УР
член инж.Нела Паул
2.Божидар Петрунов Пиронков
3. Георги Василев Чонов
4. Сашо Калоянов Янков
Учебен предмет Училищна комисия   по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 Устройство на автомобила председател инж.Николай Колев

09.09.

2021

11.30 8
член инж.Красимир Стоянов
2 РПП-Диагностика и техническо обслужване на автомобила председател инж.Николай Колев

10.09.

2021

8.00 8
член инж.Красимир Стоянов
3 Техническо обслужване и ремонт на автомобила председател инж.Николай Колев

10.09.

2021

11.30 8
член инж.Красимир Стоянов
5. Исус Ангелов Симеонов
Учебен предмет Училищна комисия   по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 Електрически машини и апарати председател инж.Мария Вълкова

09.09.

2021

8.00 8
член инж.Нела Паул
2 Устройство на автомобила председател инж.Николай Колев

9.09.

2021

11.30 8
член инж.Красимир Стоянов
3 РПП-Диагностика и техническо обслужване на автомобила председател инж.Николай Колев

10.09.

2021

8.00 8
член инж.Красимир Стоянов
4 Техническо обслужване и ремонт на автомобила председател инж.Николай Колев

10.09.

2021

11.30 8
член инж.Красимир Стоянов
5 УП-Лабораторна- електрически машини председател инж.Мария Вълкова

13.09.

2021

8.00 УР
член инж.Нела Паул
6. Стефан Колев Мачев
Учебен предмет Училищна комисия   по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 Електрически машини и апарати председател инж.Мария Вълкова

09.09.

2021

8.00 8
член инж.Нела Паул
2 Устройство на автомобила председател инж.Николай Колев

09.09.

2021

11.30 8
член инж.Красимир Стоянов
3 РПП-Диагностика и техн. обслужване на автомобила председател инж.Николай Колев

10.09.

2021

8.00 8
член инж.Красимир Стоянов
7. Христо Митков Христов
8. Румен Виолетов Димитров
Учебен предмет Училищна комисия   по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 Техническо обслужване и ремонт на автомобила председател инж.Николай Колев

10.09.

2021

11.30 8

 

ІІ. Организация за провеждане на изпитите:

 1. Изпитните материали се изготвят от училищните комисии по оценяване най-късно до

3 дена преди изпита.

 1. Изпитите по чужд език се провеждат в две части-писмена и устна.
 2. Изпитите по Информационни технологии, Музика и Изобразително изкуство се провеждат в две части – писмена и практическа.
 1. Изпитите по учебна практика, техническо чертане, ел. техническо чертане, приложни

програмни продукти, проектиране, физическо възпитание и спорт се провеждат като практически изпитвания.

 1. Изпитите, извън посочените в точки от 2 до 4, се провеждат в писмена форма.

           6. Продължителността на изпитите е:

          а/три астрономически часа за изпитите в писмена форма и за писмената част на изпитите, които се провеждат в две части.

           б/по преценка на училищната комисия по оценяването за устната част на изпитите по чужд език, но не повече от 30 минути.

          в/ по преценка на училищната комисия по оценяване в зависимост от спецификата на учебния предмет, но не повече от пет астрономически часа за изпитите, които се провеждат като практически изпитвания и за практическата част на изпитите, които се провеждат в две части.

IІІ. Училищна комисия по оценяването на изпитите:

           1. Председателят на комисията по оценяването подготвя задачите, материалите и критериите за оценяване съобразно предвиденото за изучаване учебно съдържание и го представя на директора за утвърждаване в указания по-горе срок.

           2. В деня на изпита председателят на комисията по оценяването присъства на задаването на темите за изпита (теглене на изпитния билет/ изпитния тест), при необходимост дава кратки разяснения и напуска изпитната зала. Всички ученици работят по един и същ изпитен билет/изпитен тест по даден предмет.

        3. След приключване на писмения изпит председателят на комисията по оценяването получава от директора на училището изпитните работи на учениците, като удостоверява това с подписа си на водения протокол за дежурство при провеждането на писмен изпит.

         4. Всеки член на комисията проверява и оценява писмената работа на всеки ученик, както и писмената част от изпитите, които имат такава.

         5. Членовете на комисията работят независимо един от друг и отразяват оценките си в протокол с номенклатурен номер 3-80.

         6. При проверката на писмените работи оценката задължително се мотивира с рецензия.

       7. Окончателната оценка от изпита се формира, както следва:

          - За учебни предмети, за които се полага само писмен изпит или само практически изпит - средноаритметична оценка от оценките на всеки от членовете на комисията, изчислена с точност до 1.

          - За учебни предмети, за които се полагат   изпити в две части - средноаритметична оценка от оценките на двете части, с точност до 1.

         - Крайната оценка от изпитите, които се провеждат в две части, е слаб 2, когато някоя от оценките по отделните части е слаб 2. В тези случаи поправителният изпит се полага и в двете части.

            8. Членовете на комисиите проверяват писмените работи в учителската стая в срок до три дни от провеждане на изпита, при спазване на противоепидемичните мерки, свързани с разпространението на COVID 19.

            9. Председателят на комисията по оценяването представя на директора изпитните протоколи и писмените работи веднага след оценяването на съответния изпит.    

 

IV. Комисия за организиране на изпита:

На 09.09.2021 г. – 8.00часа,каб. 8                                   На 09.09.2021 г. – 11.30часа,каб. 8

1. София Попова                                                               1. Константина Анастасова

2. Стамен Стаменов                                                            2. Севдалина Чалъкова

 

На 10.09.2021 г. – 8.00часа,каб. 8                                   На 10.09.2021 г. – 11.30часа,каб. 8

1. Мариана Трифонова                                                       1. Стоянка Войняговска

2. Радка Манавска                                                              2. Мариана Трифонова

Задължения на членовете на комисията:

 1. Явяват се в училище 15 минути преди началото на изпита, при спазване на

противоепидемичните мерки, свързани с разпространението на COVID 19.

 1. Получават от техническия   изпълнител   протокол за дежурство при провеждане на

писмен изпит, номенклатурен номер 3-82, който се води по време на изпита, както и информацията, необходима за попълване на 1-ва стр. на протокола.

           3. Допускат в изпитната зала учениците от списъка в протокола за дежурство.

        4. Раздадат на учениците листовете за писане.

           5. Присъстват при теглене на изпитните билети или тест, който вписват в протокола.

          6. Не напускат изпитната зала до приключване на изпита, не водят разговори, не се занимават с дейности, несвойствени за изпита и не ползват мобилна комуникационна техника.

        7. Не допускат в изпитната зала движение или други действия, които нарушават нормалното протичане на изпита.

           8. Не допускат подсказване или преписване.

         9. Отстраняват от залата ученици, които пречат на нормалното протичане на изпита, преписват или подсказват, за което уведомяват директора на училището.

           10. При установен опит за преписване или подсказване съставят протокол за анулиране на писмената работа, който се подписва от двамата квестори в залата и от директора на училището.

           11. Раздават и вписват в квесторския протокол броя на допълнително раздадените листове.

 1. Спазват продължителността на изпита, съгласно чл. 29е от Наредба № 3 /15.04.2003год.

системата за оценяване за XI – XII класовеи чл. 41, ал.6, т3 от Наредба № 11 /01.09.2016год. за

оценяване на резултатите от обучението на учениците заVIII- X класове.

           13. Напомнят на учениците за оставащото време 15 минути преди края на изпита.

           14. Приемат писмените работи на работното място на всеки ученик, проверяват правилното вписване на трите имена и класа. Приемат допълнително раздадените изпитни материали.

           15. Напускат изпитната зала, когато са приети всички изпитни работи.

        16.Оформят протокола за дежурство при провеждането на писмените изпити с номенклатурен номер 3-82.

            17. След приключването на изпита предават протоколите за дежурство и изпитните работи на директора на училището.

Сряда, 05 Октомври 2016 10:29

Самостоятелно обучение

Написана от

ЗАПОВЕД - график за определяне на годишни оценки и срокове за подаване на заявления за изпити за учениците от самостоятелна форма на обучение за учебната 2021/2022 г.

 

             РЕД  И  УСЛОВИЯ  за обучение на ученици в самостоятелна форма на обучение 

Г Р А Ф И К

за провеждане на изпити за учениците от САМОСТОЯТЕЛНА форма на обучение през уч. 2021/2022г.

      

Сесия ЯНУАРИ  2022 година

Оценете
(0 гласа)

           2020-2021

         Учебен предмет  -  Автори,     Издателство

              

                  VIIІ клас

1.         Български език -     Петя Маркова, Върбанова, Паскалев, Петрова - „БГ Учебник” ЕООД

2.         Литература -           Иван Инев, Руневска, Бакърджиева, Драгнев -  „БГ Учебник” ЕООД

3.         Английски език -     „Legacy” – A1, Jenny Dooley, Express Publishing

4.         Математика -           Витанов и колектив - „Анубис“

5.         Информационни технологии – Иван Първанов, Бонев -  ИК „Домино“

6.         История и цивилизации –  „Просвета“, 1945 г.

7.         География и икономика  – Марин Русев и колектив, „Архимед”

8.         Философия –            „Педагог“

9.         Биология и здравно образование – М. Шишиньова и колектив, „Анубис-Клет”

10.       Физика и астрономия - „Булвест 2000”

11.       Химия и опазване на околната среда – Г. Близнаков, Л. Боянова, ИК „Анубис”ООД

12.       Предприемачество - Цв. Давидков, „БГ Учебник“, 2019 г.

13.       Изобразително изкуство - Мариана Маринова, "Просвета плюс".

14.       Музика –               „Изкуства“

15.       Предприемачество  - Цветан Давидков,2019 г., София, "БГ Учебник".

                  ІХ клас

1.         Български език -     В. Михайлова и колектив, „Просвета-София” АД

2.         Литература -           Албена Хранова и колектив, „Просвета-София” АД

3.         Английски език -     „Legacy” – A2, Jenny Dooley, Express Publishing

4.         Руски език -            Радкова, Деянова-Атанасова -  "Привет" А 1.1. „Просвета”

5.         Математика -           „Анубис”

6.         Информационни технологии – Иван Първанов, Бонев -  ИК „Домино“

7.         История и цивилизации – „Просвета“, 1945 г.

8.         География и икономика – Марин Русев и колектив, „Архимед”

9.         Философия –            „Педагог“

10.       Биология и здравно образование – М. Шишиньова и колектив, „Анубис-Клет”

11.       Физика и астрономия - „Булвест 2000”

12.       Химия и опазване на околната среда – Г. Близнаков, Л. Боянова, ИК „Анубис”ООД

13.       Музика –               „Изкуства“

             

                    Х клас

1.         Български език -      Маркова, Върбанова, Паскалев - „БГ Учебник“ ЕООД

2.         Литература -            Иван Инев, Руневска, Бакърджиева - „БГ Учебник” ЕООД

3.         Английски език -      „Legacy” – B1 part one, Jenny Dooley, Express Publishing

4.         Руски език -              Радкова, Деянова-Атанасова -  "Привет" А 1.2. „Просвета”

5.         Математика-             Алашка и Паскалев „Архимед”

6.         Информационни технологии –  Иван Първанов, Бонев -  ИК „Домино“

7.         История и цивилизации –  Пламен Павлов и колектив, „Просвета“, 1945 г.

8.         География и икономика –   Марин Русев и колектив, „Архимед”

9.         Биология и здравно образование - М. Шишиньова и колектив, „Анубис-Клет”

10.       Физика и астрономия -       „Булвест 2000” - Klett

11.       Химия и опазване на околната среда - Г. Близнаков, Л. Боянова, ИК „Анубис - Klett"

12.       Музика –               „Изкуства“

13.       Организация и функциониране на хотела – Ст. Стамов, Никовска, „Матком“ /10‘Б клас/

14.       Основи на туризма – Мария Воденска, „Матком“ /10‘Б клас/

               

                   ХІ клас

1.         Български език -    Маркова, Върбанова, Паскалев - „БГ Учебник“ ЕООД

2.         Литература  -          Иван Инев и колектив - „БГ Учебник” ЕООД

3.         ЧЕ по професията - Английски език 

                   – "Mechanics", Jimn D.Dearholt, Express Publishing - за АТТ и ЕОТТ

                   - Tourism - Virginia Erons - Express publishing - за Екскурзоводско обслужване

4.         Математика -          Ч. Лозанов и колектив, ИК „Анубис” ООД

5.         История и цивилизация - В. Мутафчиева и колектив, ИК „Анубис” ООД

6.         Философия   -         С. Герджиков, А. Мерджанова,  „Експрем”

7.         Електрически инсталации  - Мария Овчарова, 2006 г. София, "Нови знания"

               

                   ХІІ клас

1.         Български език -     Т. Бояджиев и колектив, ИК „Анубис”ООД

2.         Литература  -          В. Стефанов, Ал. Панов, ИК „Анубис”ООД

3.         Чужд език по професията - Английски език – "Mechanics", Jim Dearholt,Express Publishing - за АТТ и ЕОТТ;             

4.         Математика-           Ч. Лозанов и колектив, ИК „Анубис” ООД

5.         Свят и личност  -     М.Грекова и колектив, „Просвета София” АД

Сряда, 05 Март 2014 00:00

График за ДКИ

Написана от
Оценете
(0 гласа)

ЗАПОВЕД

 

Г Р А Ф И К

за

ДЪРЖАВНИ  КВАЛИФИКАЦИОННИ ИЗПИТИ – 2022 година 

 

         Дати за провеждане на държавни изпити по теория и практика на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация, през учебната 2021/2022 г. и срокове за подаване на заявления, както следва:

Сесия ЯНУАРИ: теория на професията и специалността – 21.01.2022 г.

             Практика на професията и специалността:

             II и III степен – 18.01.2022 г., 19.01.2022 г. и 20.01.2022 г.

Срок за подаване на заявления до 21.12.2021 г.

  

Сесия МАЙ - ЮНИ: Теория на професията и специалността – 20.05.2022 г.

             Практика на професията и специалността /дата, място и начален час/:

 III степен, ПРОФЕСИЯ 522 010 Електротехникспециалност 522 0106 „Електрообзавеждане на транспортна техника“ - 23.05.2022 г., 26.05.2022 г. и 27.05.2022 г.;

III степен, за ПРОФЕСИЯ 525 010 Техник по транспортна техника, специалност 525 0101  „Автотранспортна техника“ - 30.05.2022 г., 31.05.2022 г. и 01.06.2022 г.;

III степен, ПРОФЕСИЯ ... Екскурзоводспециалност ... „Екскурзоводско обслужване“ - на 26.05.2022 г., 27.05.2022 г. и на 30.05.2022 г,

Срок за подаване на заявления от 03.02 до 18.02.2022 г.

  

Сесия СЕПТЕМВРИ: Теория на професията и специалността – 26.08.2022 г.

                             Практика на професията и специалността:

                             II и III степен – 29.08.2022 г., 30.09.2022 г. и 31.08.2022 г.

Срок за подаване на заявления от 27.06 до 08.07.2022 г.

Заповеди на МОН за учебната 2020/2021 година

 

Г Р А Ф И К

за

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ – 2022 година  

Сесия  МАЙ – ЮНИ 

 • Български език и литература – 18 май 2022 г., начало 08,30 ч.
 • Втори държавен зрелостен изпит – 20 май 2021 г., начало 08,30 ч.
 • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 май 2022 г. –
  03 Юни 2022 г.
   
                                        Дейност            Срок
Подаване на заявления за допускане до ДЗИ 03.02.2022г-18.02.2022г
Допускане до  ДЗИ до 17.05.2022г
Обявяване на списъците с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали до 17.05.2022г
Издаване на служебни бележки за допускане до ДЗИ до 17.05.2022г
Оценяване на изпитните работи 20.05.2022г-06.06.2022г
Обявяване на резултатите от ДЗИ до 08.06.2022г

 

Сесия АВГУСТ – СЕПТЕМВРИ


 • Български език и литература – 25 август 2022 г., начало 08,30 ч.
 • Втори държавен зрелостен изпит – 26 август 2022 г., начало 08,30 ч.
 • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 29 август 2022 г.
  – 02 септември 2022 г.

ИНСТРУКТАЖ ЗА ЗРЕЛОСТНИКА

 

 Преди започване на държавния зрелостен изпит зрелостникът:

 • Влиза в изпитната зала с документ за самоличност (лична карта, паспорт, свидетелство за управление на МПС) и със служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити.
 • Заема персонално определеното му работно място, обозначено с етикет с неговото име  30 (тридесет) минути преди часа, определен със заповед на министъра на образованието и науката за начало на изпита.
 • Носи и ползва химикалка, която пише с черен цвят, молив и гума, а за изпита по математика – и линия, пергел, триъгълник. Ако е зрелостник с нарушено зрение – и брайлова машина, брайлов дисплей, брайлови прибори за чертане, техническо средство за уголемяване на шрифта при работа с компютър и оптични средства.
 • Изслушва настоящия инструктаж, съдържащ и изискванията за анонимност на изпитната работа, и се подписва в квесторския протокол от лявата страна на името си.
 • Изключва изцяло всички технически средства за комуникация и ги предава на квестор, за да ги постави на видно място.

Непосредствено преди началото на изпита:

 • Получава от квестор изпитен комплект и помощни материали. Изпитният комплект съдържа лист с указания за работа и прикрепена към него идентификационна бланка, лист за отговори и свитък за свободните отговори.
 • Под прякото наблюдение на квестор на работното си място попълва с печатни букви трите си имена, ЕГН и входящия си номер от служебната бележка, отделя по линията на перфорацията идентификационната си бланка, и я поставя в малкия плик, без да го запечатва.

По време на държавния зрелостен изпит:

 • Запознава се с указанията за работа с изпитния материал.
 • Получава от квестор изпитния  материал последователно за всеки отделен модул.
 • Изпитното време по модули за всеки от предметите е разпределено по следния начин:
Предмет Времетраене в астрономически час
Модул1 Модул 2 Модул 3
  Времетраене в астрономически час Допълнително време за зрелостниците със СОП Времетраене в астрономически час Допълнително време за зрелостниците със СОП Времетраене в астрономически час Допълнително време за зрелостниците със СОП
БЕЛ 1 + до 30 минути 1 + до 30 минути 2 + до 60 минути
Френски език 1 1 2
Немски език 1 1 2
Руски език 1 1 2
Испански език 1 1 2
Италиански език 1 1 2
История и цивилизация 1 1 2
Философски цикъл 1 1 2
Английски език 1 1,5 1,5
География и икономика 1 1,5 1,5
Математика 1,5

+ до 40 минути

2,5

+ до 80 минути

Няма

Химия и опазване на околната среда 1,5 2,5
Биология и здравно образование 1,5 2,5
Физика и астрономия 1,5 2,5

 

 • След приключване на определеното време за работа по всеки отделен модул (ако модулът не е последен) за съответния учебен предмет откъсва и поставя в плик листа за отговори или свитъка за свободните отговори, след което го запечатва и го поставя на масата до себе си.
 • Няма право да се връща и да работи върху листа за отговори или свитъка за свободни отговори на приключил вече модул.
 • В началото на държавния зрелостен изпит по чужд език изслушва два пъти текста за компонента „Слушане с разбиране“.
 • Пише с черен цвят на химикалката, чертае с черен молив, а за изпита по математика може да ползва линия, пергел, триъгълник.
 • Не преписва върху изпитната си работа текста, записан на дъската от квесторите.
 • Може да работи върху теста, но отбелязва верните отговори САМО в листа за отговори и в свитъка за отговори.
 • Като използва българската азбука (кирилица), записва четливо отговорите на български език по всички предмети с изключение на чуждите езици, на специфичната терминология и на означенията по някои предмети.
 • Не шуми и не извършва действия, които нарушават нормалното протичане на изпита.
 • При необходимост получава допълнителни листове за чернова, като това се отбелязва от квесторите в протокола.
 • Не напуска изпитната зала преди приключване на работата върху съответния модул, ако той е с продължителност до 90 минути. В случаите, когато модулът е с продължителност 120 или 150 минути, излизането от изпитната зала е възможно след изтичане на първите 90 минути от работата върху съответния модул.
 • Отстранява се от държавния зрелостен изпит и напуска сградата на училището зрелостник, който:
 1. преписва от хартиен носител;
 2. преписва от данни, съдържащи се в технически устройства (мобилни телефони, калкулатори, таблети и др.);
 3. преписва от работата на друг зрелостник;
 4. използва мобилен телефон или друго техническо средство за комуникация;
 5. изнася извън залата изпитни материали или информация за съдържанието им.

Изпитната работа на отстранения зрелостник не се оценява.

 • Не нарушава анонимността на изпитната работа – на листа и на свитъка за свободните отговори, като не поставя знаци,  не записва име или имена (с изключение на онези, които са част от изпитния материал и може или трябва да бъдат отбелязани в свитъка за отговори) и др. Не се оценява изпитна работа, за която е установено нарушаване на изискванията за анонимност.
 • В случай че напусне сградата, не се допуска обратно в нея до края на изпитния ден.

 

След приключване на работата:

 • Под прякото наблюдение на квестора на работното си място залепва малкия плик, поставя го в големия плик заедно с указанията за работа, с плика / с пликовете от всеки приключил модул (ако изпитът е в два модула – един плик, ако изпитът е в три модула – два плика) и със свитъка за свободни отговори от последния модул, залепва големия плик и го предава заедно с изпитния материал и с листовете за чернова на квестора.
 • Подписва се в протокола и незабавно напуска залата и сградата.

 

                                                            

                                          ИНСТРУКТАЖ ЗА КВЕСТОРА НА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ (ДЗИ)       

 

 

 • Няма право да използва технически средства за комуникации в изпитния ден в сградата на училището до приключването на изпита.
 • Явява се в сградата, в която е разпределен, не по-късно от 60 минути преди часа, определен със заповед на министъра на образованието и науката за начало на държавния зрелостен изпит.
 • Запознава се срещу подпис с настоящия инструктаж и получава копие на инструктажа.
 • В деня на изпита получава информация от директора на училището за мястото, на което е разпределен.

Задължения на квестора на входа на училището

 • Допуска в сградата само:

1. зрелостниците, разпределени да полагат съответния изпит в училището;

2. лицата, които изпълняват служебни функции по организиране и провеждане на изпита;

3. до трима представители на родителите.

Задължения на квестора по коридорите на училището

 • Придружава и изпраща зрелостниците от и до входа на училището;
 • Придружава зрелостниците, които излизат от залата по време на държавния зрелостен изпит, и не допуска контакти между тях.

 

Задължения на квестора в зала преди началото на държавния зрелостен изпит

 • Получава срещу подпис протокол за дежурство при провеждане на писмен изпит, списъка на зрелостниците за залата, в която е разпределен, инструктаж за зрелостника, утвърден със заповед на министъра на образованието и науката, изпитните комплекти, помощните материали, консумативите.
 • Ако в залата се провеждат ДЗИ по различни предмети, за всеки от тях получава отделен плик за съхранение на изпитните работи и отделни протоколи за провеждането на изпита по всеки отделен учебен предмет.
 • Записва на дъската текста: „Държавен зрелостен изпит по ............................................ - .....................“, като на мястото на точките вписва съответно учебния предмет и датата. При провеждането на втори ДЗИ и на ДЗИ по желание записва на нов ред: „Вариант № ...........”.
 • Заема мястото си в изпитната зала не по-късно от 30 минути преди часа, обявен със заповед на министъра на образованието и науката за начало на изпита.
 • Проверява изправността на техниката за слушане на аудиофайловете при изпит по чужд език.
 • Допуска зрелостниците в изпитната зала по списъка срещу документ за самоличност (лична карта, паспорт, свидетелство за управление на МПС) и служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити по образец, утвърден със заповед на министъра на образованието и науката.
 • Посочва персоналното място на всеки зрелостник, което е обозначено с етикет с неговото име.
 • Най-късно до 5 минути преди часа, определен със заповед на министъра на образованието и науката за начало на държавния зрелостен изпит, уведомява член на комисията за провеждане на държавните зрелостни изпити в училището за броя на неявилите се зрелостници.
 • Изрично напомня на зрелостниците да изключат изцяло техническите си средства за комуникация, събира ги и ги поставя на видно място.
 • Запознава зрелостниците с инструктажа за зрелостника и изисква подпис от всеки зрелостник в квесторския протокол от лявата страна на съответното име.
 • Раздава на всеки зрелостник изпитен комплект и помощни материали. Изпитният комплект съдържа лист с указания за работа и прикрепена към него идентификационна бланка, лист за отговори и свитък за свободните отговори.
 • При установяване на непълнота в изпитните комплекти един от квесторите информира директора и председателя на комисията за провеждане на държавните зрелостни изпити в училището и получава резервен комплект, а след приключване на изпита, съвместно с комисията за провеждане на ДЗИ в училището, назначена от директора, изготвя и подписва протокол за обстоятелствата, наложили отваряне на резервен комплект.
 • Дава указания на зрелостниците за попълване на идентификационната бланка – записване на трите имена с печатни букви, на ЕГН и на входящия номер от служебната бележка. Проверява на работното място на всеки зрелостник вярното и точно вписване на информацията в идентификационната бланка и следи за правилното отделяне на бланката от листа с указанията за работа, както и за поставянето ѝ в малкия плик, който трябва да остане незапечатан.
 • Преди началото на всеки модул получава срещу подпис от член на комисията за провеждане на държавните зрелостни изпити в училището размножените изпитни материали по модули, както и магнитния или оптичния носител с аудиофайла за компонента „Слушане с разбиране“ за изпита по чужд език, ако такъв се провежда в залата.

Задължения на квестора в зала по време на изпита

 

 • Не допуска присъствието само на един квестор в залата по време на изпита.
 • Не води разговор, не се занимава с дейности, несвойствени за изпита.
 • Не допуска подсказване и преписване, шум или други действия, които нарушават нормалното протичане на изпита.
 • Отстранява от държавния зрелостен изпит зрелостник, който:
 1. преписва от хартиен носител;
 2. преписва от данни, съдържащи се в технически устройства (мобилни телефони, калкулатори, таблети и др.);
 3. преписва от работата на друг зрелостник;
 4. използва мобилен телефон или друго техническо средство за комуникация;
 5. изнася извън залата изпитни материали или информация за съдържанието им.

За отстраняването на зрелостника се съставя протокол, подписан от квесторите в залата и от директора на училището, в което се провежда изпитът, като в протокола задължително се посочват нарушителят, нарушението и кога е извършено.

 • Не допуска нарушаване на анонимността на изпитната работа от страна на зрелостника чрез поставяне на знаци,  записване на име или имена (с изключение на онези, които са част от изпитния материал и може или трябва да бъдат отбелязани в свитъка за свободните отговори) и др.

При нарушаване на изискванията за анонимностквесторите съставят протокол, посочващ нарушителя и описващ нарушението, и го подписват заедно с директора на училището.

 • Следи за спазване продължителността на изпитното време по модули, което за всеки от предметите е разпределено по следния начин:
Предмет Времетраене в астрономически час
Модул1 Модул 2 Модул 3
  Времетраене в астрономически час Допълнително време за зрелостниците със СОП Времетраене в астрономически час Допълнително време за зрелостниците със СОП Времетраене в астрономически час Допълнително време за зрелостниците със СОП
БЕЛ 1 + до 30 минути 1 + до 30 минути 2 + до 60 минути
Френски език 1 1 2
Немски език 1 1 2
Руски език 1 1 2
Испански език 1 1 2
Италиански език 1 1 2
История и цивилизация 1 1 2
Философски цикъл 1 1 2
Английски език 1 1,5 1,5
География и икономика 1 1,5 1,5
Математика 1,5 + до 40 минути 2,5 + до 80 минути Няма
Химия и опазване на околната среда 1,5 2,5
Биология и здравно образование 1,5 2,5
Физика и астрономия 1,5 2,5
                 
 • Записва на дъската началото и края на всеки модул.
 • Позволява на зрелостниците да напускат залата след приключване на работата върху съответния модул, ако той е с продължителност до 90 минути. В случаите, когато модулът е с продължителност 120 или 150 минути, позволява на зрелостниците да напускат залата след след изтичане на първите 90 минути от работата върху съответния модул.
 • Вписва в протокола за дежурство при провеждане на писмен изпит времето на излизане от изпитната зала и на връщане в изпитната зала на всеки зрелостник.
 • Не допуска зрелостник да се връща и да работи върху листа за отговори или свитъка за свободни отговори на приключил вече модул.
 • Напомня на зрелостниците за оставащото време 15 минути преди края на всеки модул.
 • При необходимост предоставя на зрелостниците допълнителни листове за чернова, като вписва техния брой в протокола за дежурство при провеждане на писмен изпит и следи при предаването на изпитните работи да бъдат върнати всичките.
 • При необходимост от подмяна на компонент от изпитния комплект допуска такава само във времето, определено за работа по първия модул. При работа във времето, определено за следващите модули, подмяна на компонент не се допуска. Зрелостникът получава нов изпитен комплект от квестора, след което подменя и идентификационната си бланка. В този случай квесторът следи за попълването и поставянето на идентификационната бланка от новия изпитен комплект в малкия бял плик. Подмененият изпитен комплект се взема от квестора и се прилага към протокола за отваряне на резервен комплект.
 • За изпита по чужд език по време на съответния модул стартира записа на компонента „Слушане с разбиране”. Записът съдържа всички необходими паузи и повторения на текстовете и не е необходимо квесторът да спира или да превърта диска. В случай на технически проблем един от квесторите уведомява директора и председателя на комисията за провеждане на държавните зрелостни изпити в училището за необходимостта от осигуряване на учител консултант, който да прочете текста в съответствие с указаниятата.
 • Разрязва хартиения плик с изпитния материал за модул 1, предназначен за залата, и раздава на всеки зрелостник размножения изпитен материал за съответния модул.
 • Обявява приключването на определеното време за модул 1 по съответния учебен предмет и следи всеки зрелостник да постави листа с отговорите в плик, който да  запечата и остави на масата до себе си. Проверява дали пликовете от модул 1 са запечатани. Следи за отделянето на изпитния материал за модул 1 и на листовете за чернова от изпитната работа на зрелостника и за това да не бъдат поставени в големия плик.
 • Разрязва хартиения плик с изпитния материал за модул 2, предназначен за залата, и раздава на всеки зрелостник размножения изпитен материал за съответния модул.
 • Обявява приключването на определеното време за модул 2 по съответния учебен предмет.
 • В случай че модул 2 не е последен за съответния изпит, следи всеки зрелостник да постави листа/свитъка с отговорите в плик, който да запечата и да остави на масата до себе си. Проверява дали пликовете от модул 2 са запечатани. Следи за отделянето на изпитния материал на модул 2 и на листовете за чернова от изпитната работа на зрелостника и за това да не бъдат поставени в големия плик.
 • В случай че модул 2 е последен за съответния изпит, следи всеки зрелостник да постави листа/свитъка с отговорите в големия плик, след което приема изпитната работа на зрелостника.
 • Разрязва хартиения плик с изпитния материал за модул 3, предназначен за залата (ако такъв модул е предвиден за съответния учебен предмет) и раздава на всеки зрелостник размножения изпитен материал за съответния модул.
 • Обявява приключването на определеното време за модул 3 по съответния учебен предмет (ако такъв модул е предвиден) и следи всеки зрелостник да постави свитъка с отговорите в големия плик, след което приема изпитната работа на зрелостника.
 • Приема изпитната работа на всеки зрелостник на работното му място, като:
 1. Се уверява, че идентификационната бланка е попълнена правилно;
 2. Се подписва върху идентификационната бланка;
 3. Се уверява, че в малкия плик е поставена попълнената идентификационна бланка на зрелостника;
 4. Контролира залепването на малкия плик;
 5. Следи за поставянето на малкия плик с идентификационната бланка в големия плик;
 6. Следи за поставянето в големия плик на запечатаните пликове с модул 1 и с модул 2 (ако не е последен) и на свитъка за отговори от последния модул;
 7. Отделя и взема изпитните материали от всеки модул и листовете за чернова;
 8. Следи за залепването на големия плик.
 • След приемане на големия плик предоставя протокола за дежурство при провеждане на писмен изпит на зрелостника за подпис.
 • Събира и поставя големите пликове с изпитните работи на зрелостниците в залата в жълт хартиен плик, върху който отбелязва учебния предмет и броя на изпитните работи в плика, без да го запечатва.
 • Събира и съхранява под брой отделените изпитни материали и черновите на зрелостниците в залата и ги предава на директора на училището.
 • Напуска залата, когато е приел всички големи пликове с изпитните работи и протоколът за дежурство при провеждане на писмен изпит е разписан от всички зрелостници.

 

 

Задължения на квестора в зала след приключване на изпита

 

 • Предава на директора на училището жълтия плик, в който са пликовете с изпитните работи на зрелостниците от залата, събраните изпитни материали, изпитните комплекти на неявилите се зрелостници, магнитния или оптичния носител с аудиофайла (ако в залата е проведен изпит по чужд език език и квесторът е получил отделен аудионосител за конкретната изпитна зала), протокола за дежурство при провеждане на писмен изпит и протоколите за анулиране на изпитни работи (ако такива са съставени).
 • В присъствието на учителя консултант на ученика със СОП след проверка на броя предадени писмени работи квесторите запечатват в плик индивидуалната изпитна работа на зрелостника на брайл. Този плик се предава за съхранение в училището. Малкият плик, листът/листата за отговори (запечатан/и в отделен/отделни плик/пликове) и свитъкът за отговори (запечатан в отделен плик), дешифрирани от учителя консултант, се запечатват в големия индивидуален плик за изпитната работа, който се предава на директора.
 • В присъствието на учителя консултант на ученика със СОП след проверка на броя предадени писмени работи квесторите запечатват в плик индивидуалната изпитна работа на зрелостника на уголемен шрифт. Този плик се предава за съхранение в училището. Малкият плик, листът/листата за отговори (запечатан/и  в отделен/отделни плик/пликове) и свитъкът за отговори (запечатан в отделен плик), попълнени от учителя консултант, се запечатват в големия индивидуален плик за изпитната работа, който се предава на директора.
 • В присъствието на учителя консултант на ученика със СОП след проверка на броя предадени писмени работи квесторите запечатват в плик аудиозаписа на зрелостника, положил устен изпит. Този плик се предава за съхранение в училището. Малкият плик, листът/листата за отговори (запечатан/и в отделен/отделни плик/пликове) и свитъкът за отговори (запечатан в отделен плик), попълнени от учителя консултант, се запечатват в големия индивидуален плик за изпитната работа, който се предава на директора.
 • В присъствието на учителя консултант на ученика със СОП след проверка на броя предадени писмени работи квесторите запечатват в плик компютърната разпечатка на зрелостника, положил изпит с компютър със синтетична синтезаторна реч. Този плик се предава за съхранение в училището. Малкият плик, листът/листата за отговори (запечатан/и в отделен/отделни плик/пликове) и свитъкът за отговори (запечатан в отделен плик), попълнени от учителя консултант, се запечатват в големия индивидуален плик за изпитната работа, който се предава на директора.
 • В присъствието на учителя консултант на ученика със СОП след проверка на броя предадени писмени работи квесторите запечатват в плик компютърната разпечатка на зрелостника, положил изпит с компютър. Този плик се предава за съхранение в училището. Малкият плик, листът/листата за отговори (запечатан/и  в отделен/отделни плик/пликове) и свитъкът за отговори (запечатан в отделен плик), попълнени от учителя консултант, се запечатват в големия индивидуален плик за изпитната работа, и който се предава на директора.

Задължения на квестора след приключване на изпита

 • Получава от директора на училището, в което се провежда ДЗИ, служебна бележка за дежурството по време на ДЗИ.

 

Последно променена в Понеделник, 29 Ноември 2021 14:14

EPALE

Прием