Спорт

С Е Д М И Ч Н И   З А Д А Ч И 

28.06.2021 г. – 02.07.2021 г.

 

Дата/ден Час Мероприятие Отговорник

28.06.2021 г.

Понеделник

 

 

 

 

 

15.00 ч.

 

16.00 ч.

 

 18.00 ч.

Учебен ден по график

 

Начало на практиката на учениците по проект „Еразъм +” в Милано, Италия

 

Краен срок за оформяне на срочни и годишни оценки в хартиените дневници и в електронния дневник

Представяне на справка за учениците, които остават без оценка или на поправителен изпит

 

Онлайн среща с родители и ученици от седми клас на СУ „Христо Проданов”

 

 

инж.М.Вълкова, Л.Серкьова  и Марина Росас

 

Всички учители

   

Само учителите, които са оформили слаба оценка или не са оформили оценка

инж.Й.Загорчева

29.06.2021 г.

Вторник

 

Учебен ден по график

 

30.06.2021 г.

Сряда

 

14.30 ч.

 

 

 

 

  

  

 

 16.00 ч.

Учебен ден по график

ПС /присъствено/ с дневен ред:

1.Отчет на взетите решения от предходен съвет

2.Приемане на доклади на класните ръководители за приключване на учебната 2020/2021 г.

3.Разглеждане на доклади на учители и заявления на ученици

 

Представяне на обобщени доклади на класовете в срок до 08.07.2021 г.: VIII клас - М.Даскалов, IX клас - С.Войняговска, X клас - М.Трифонова и XI клас - С.Попова

Оформяне на отсъствията за м.юни 2021 г.

 

 

 

Класните ръководители

 

 

 

  

 

Класните ръководители

01.07.2021 г.

Четвъртък

 

Начало на производствена практика за ученици от ХI клас - дневна форма на обучение

Оформяне и приключване на хартиените дневници и електронния дневник по класове:

VIIIА клас – М.Даскалов

VIIIБ клас – инж.А.Лишева и В.Джевизова

VIIIВ клас – Р.Манавска и Е.Цачева

IXА клас – С.Войняговска

IXБ клас – инж.Д.Стоянова и Кр.Стоянов

IXВ клас – Н.Колева

XА клас – инж.Н.Паул

XБ клас – М.Трифонова и К.Анастасова

XIА клас – С.Чалъкова

XIБ клас – С.Попова

Представяне на дневниците по производствена практика на ученици от X клас.    

инжД.Стоянова, инж.Н.Паул   и В.Джевизова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

инж.Кр.Стоянов, Д.Димитров  и Л.Серкьова

02.07.2021 г.

Петък

 

Представяне на декларации за лекторски часове за изпити от м.юни 2021 г.

Представяне на изпитни материали за юлска сесия за оформяне на оценки за II-ри срок на учебната 2020-2021 година

 

           

05.07.2021 г. – Начало на поправителна изпитна сесия за ученици от самостоятелна форма на обучение - по график

08.07.2021 г. – Начало на изпитна сесия за оформяне на срочни оценки на ученици от дневна форма на обучение - по график

                                                          

           05-07.07.2021г. – Подаване на документи за първо класиране на ученици след завършено основно образование

Прочетена 15994 пъти

EPALE

Прием