Спорт
Петък, 25 Август 2017 05:49

ГРАФИЦИ ЗА ИЗПИТИ

Написана от 
Оценете
(1 глас)

ГРАФИЦИ ЗА ИЗПИТИ

поправителна сесия СЕПТЕМВРИ, ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

    2020-2021 учебна година     

       

VIII клас

            1. Анка Йорданова Димитрова

            2. Димитър Цветанов Христов

3. Зюмбюла Сергеева Гогова

4. Нонка Цачева Цачева

Учебен предмет Училищна комисия   по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 Математика председател инж.Анюта Лишева

09.09.

2021

8.00 8
член инж.Мария Вълкова
2 РПП-Материалознание и технология на материалите председател инж.Анюта Лишева

09.09.

2021

11.30 8
член инж.ДимитринаСтоянова
3 Техническо чертане председател инж.Нонка Рабаджийска

10.09.

2021

8.00 8
член инж.Анюта Лишева

               

IXклас

 1. Алекси Насков Ангелов
 2. Илхан Георгиев Иванов
Учебен предмет Училищна комисия   по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 Електротехника председател инж.Мария Вълкова

09.09.

2021

8.00 8
член инж.Нела Паул
2 РПП - Електротехника председател инж.Мария Вълкова

09.09.

2021

11.30 8
член инж.Нела Паул
3 РПП-УП по професията председател инж.Мария Вълкова

10.09.

2021

8.00 УР
член инж.Нела Паул

Xклас

1. Георги Недялков Лазаров

2. Димитър Добринов Барбов

Учебен предмет Училищна комисия   по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 Електротехника председател инж.Мария Вълкова

09.09.

2021

8.00 8
член инж.Нела Паул

XI клас

 1. Ариф Сюлейманов Ясов
Учебен предмет Училищна комисия   по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 Електрически машини и атпарати председател инж.Мария Вълкова

09.09.

2021

8.00 8
член инж.Нела Паул
2 Устройство на автомобила председател инж.Николай Колев

09.09.

2021

11.30 8
член инж.Красимир Стоянов
3 РПП-Диагностика и техническо обслужване на автомобила председател инж.Николай Колев

10.09.

2021

8.00 8
член инж.Красимир Стоянов
4 УП- електромонтажна председател инж.Мария Вълкова

10.09.

2021

11.30 УР
член инж.Нела Паул
5 УП-Лабораторна- електрически машини председател инж.Мария Вълкова

13.09.

2021

8.00 УР
член инж.Нела Паул
2.Божидар Петрунов Пиронков
3. Георги Василев Чонов
4. Сашо Калоянов Янков
Учебен предмет Училищна комисия   по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 Устройство на автомобила председател инж.Николай Колев

09.09.

2021

11.30 8
член инж.Красимир Стоянов
2 РПП-Диагностика и техническо обслужване на автомобила председател инж.Николай Колев

10.09.

2021

8.00 8
член инж.Красимир Стоянов
3 Техническо обслужване и ремонт на автомобила председател инж.Николай Колев

10.09.

2021

11.30 8
член инж.Красимир Стоянов
5. Исус Ангелов Симеонов
Учебен предмет Училищна комисия   по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 Електрически машини и апарати председател инж.Мария Вълкова

09.09.

2021

8.00 8
член инж.Нела Паул
2 Устройство на автомобила председател инж.Николай Колев

9.09.

2021

11.30 8
член инж.Красимир Стоянов
3 РПП-Диагностика и техническо обслужване на автомобила председател инж.Николай Колев

10.09.

2021

8.00 8
член инж.Красимир Стоянов
4 Техническо обслужване и ремонт на автомобила председател инж.Николай Колев

10.09.

2021

11.30 8
член инж.Красимир Стоянов
5 УП-Лабораторна- електрически машини председател инж.Мария Вълкова

13.09.

2021

8.00 УР
член инж.Нела Паул
6. Стефан Колев Мачев
Учебен предмет Училищна комисия   по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 Електрически машини и апарати председател инж.Мария Вълкова

09.09.

2021

8.00 8
член инж.Нела Паул
2 Устройство на автомобила председател инж.Николай Колев

09.09.

2021

11.30 8
член инж.Красимир Стоянов
3 РПП-Диагностика и техн. обслужване на автомобила председател инж.Николай Колев

10.09.

2021

8.00 8
член инж.Красимир Стоянов
7. Христо Митков Христов
8. Румен Виолетов Димитров
Учебен предмет Училищна комисия   по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 Техническо обслужване и ремонт на автомобила председател инж.Николай Колев

10.09.

2021

11.30 8

 

ІІ. Организация за провеждане на изпитите:

 1. Изпитните материали се изготвят от училищните комисии по оценяване най-късно до

3 дена преди изпита.

 1. Изпитите по чужд език се провеждат в две части-писмена и устна.
 2. Изпитите по Информационни технологии, Музика и Изобразително изкуство се провеждат в две части – писмена и практическа.
 1. Изпитите по учебна практика, техническо чертане, ел. техническо чертане, приложни

програмни продукти, проектиране, физическо възпитание и спорт се провеждат като практически изпитвания.

 1. Изпитите, извън посочените в точки от 2 до 4, се провеждат в писмена форма.

           6. Продължителността на изпитите е:

          а/три астрономически часа за изпитите в писмена форма и за писмената част на изпитите, които се провеждат в две части.

           б/по преценка на училищната комисия по оценяването за устната част на изпитите по чужд език, но не повече от 30 минути.

          в/ по преценка на училищната комисия по оценяване в зависимост от спецификата на учебния предмет, но не повече от пет астрономически часа за изпитите, които се провеждат като практически изпитвания и за практическата част на изпитите, които се провеждат в две части.

IІІ. Училищна комисия по оценяването на изпитите:

           1. Председателят на комисията по оценяването подготвя задачите, материалите и критериите за оценяване съобразно предвиденото за изучаване учебно съдържание и го представя на директора за утвърждаване в указания по-горе срок.

           2. В деня на изпита председателят на комисията по оценяването присъства на задаването на темите за изпита (теглене на изпитния билет/ изпитния тест), при необходимост дава кратки разяснения и напуска изпитната зала. Всички ученици работят по един и същ изпитен билет/изпитен тест по даден предмет.

        3. След приключване на писмения изпит председателят на комисията по оценяването получава от директора на училището изпитните работи на учениците, като удостоверява това с подписа си на водения протокол за дежурство при провеждането на писмен изпит.

         4. Всеки член на комисията проверява и оценява писмената работа на всеки ученик, както и писмената част от изпитите, които имат такава.

         5. Членовете на комисията работят независимо един от друг и отразяват оценките си в протокол с номенклатурен номер 3-80.

         6. При проверката на писмените работи оценката задължително се мотивира с рецензия.

       7. Окончателната оценка от изпита се формира, както следва:

          - За учебни предмети, за които се полага само писмен изпит или само практически изпит - средноаритметична оценка от оценките на всеки от членовете на комисията, изчислена с точност до 1.

          - За учебни предмети, за които се полагат   изпити в две части - средноаритметична оценка от оценките на двете части, с точност до 1.

         - Крайната оценка от изпитите, които се провеждат в две части, е слаб 2, когато някоя от оценките по отделните части е слаб 2. В тези случаи поправителният изпит се полага и в двете части.

            8. Членовете на комисиите проверяват писмените работи в учителската стая в срок до три дни от провеждане на изпита, при спазване на противоепидемичните мерки, свързани с разпространението на COVID 19.

            9. Председателят на комисията по оценяването представя на директора изпитните протоколи и писмените работи веднага след оценяването на съответния изпит.    

 

IV. Комисия за организиране на изпита:

На 09.09.2021 г. – 8.00часа,каб. 8                                   На 09.09.2021 г. – 11.30часа,каб. 8

1. София Попова                                                               1. Константина Анастасова

2. Стамен Стаменов                                                            2. Севдалина Чалъкова

 

На 10.09.2021 г. – 8.00часа,каб. 8                                   На 10.09.2021 г. – 11.30часа,каб. 8

1. Мариана Трифонова                                                       1. Стоянка Войняговска

2. Радка Манавска                                                              2. Мариана Трифонова

Задължения на членовете на комисията:

 1. Явяват се в училище 15 минути преди началото на изпита, при спазване на

противоепидемичните мерки, свързани с разпространението на COVID 19.

 1. Получават от техническия   изпълнител   протокол за дежурство при провеждане на

писмен изпит, номенклатурен номер 3-82, който се води по време на изпита, както и информацията, необходима за попълване на 1-ва стр. на протокола.

           3. Допускат в изпитната зала учениците от списъка в протокола за дежурство.

        4. Раздадат на учениците листовете за писане.

           5. Присъстват при теглене на изпитните билети или тест, който вписват в протокола.

          6. Не напускат изпитната зала до приключване на изпита, не водят разговори, не се занимават с дейности, несвойствени за изпита и не ползват мобилна комуникационна техника.

        7. Не допускат в изпитната зала движение или други действия, които нарушават нормалното протичане на изпита.

           8. Не допускат подсказване или преписване.

         9. Отстраняват от залата ученици, които пречат на нормалното протичане на изпита, преписват или подсказват, за което уведомяват директора на училището.

           10. При установен опит за преписване или подсказване съставят протокол за анулиране на писмената работа, който се подписва от двамата квестори в залата и от директора на училището.

           11. Раздават и вписват в квесторския протокол броя на допълнително раздадените листове.

 1. Спазват продължителността на изпита, съгласно чл. 29е от Наредба № 3 /15.04.2003год.

системата за оценяване за XI – XII класовеи чл. 41, ал.6, т3 от Наредба № 11 /01.09.2016год. за

оценяване на резултатите от обучението на учениците заVIII- X класове.

           13. Напомнят на учениците за оставащото време 15 минути преди края на изпита.

           14. Приемат писмените работи на работното място на всеки ученик, проверяват правилното вписване на трите имена и класа. Приемат допълнително раздадените изпитни материали.

           15. Напускат изпитната зала, когато са приети всички изпитни работи.

        16.Оформят протокола за дежурство при провеждането на писмените изпити с номенклатурен номер 3-82.

            17. След приключването на изпита предават протоколите за дежурство и изпитните работи на директора на училището.

Прочетена 16676 пъти

EPALE

Прием