Начало

С Е Д М И Ч Н И   З А Д А Ч И 

14.10 – 18.10.2019 г.

Дата/ден Час Мероприятие

14.10.2019 г.

Понеделник

 

14.30 ч.

15.00 ч.

Учебен ден по график

Общо събрание.

Работно съвещание за превенция на отпадане от училище на ученици, разясняване на условията за получаване на стипендии от ученици.

15.10.2019 г.

Вторник

 

Учебен ден по график

1.Представяне на бланки за лекторски часове за септември 2019 г.

2. В ЧК попълване на Анкета от ученици и учители. Анкетата на учениците се обобщава от класните ръководители.

16.10.2019 г.

Сряда

 

Учебен ден по график

Попълване на Карта за оценка на индивидуалните потребности на ученика от класните ръководители.

Бланки се получават от ЗАС.

17.10.2019 г.

Четвъртък

 

Учебен ден по график

Представяне на обобщените анкети от класните ръководители на ЗДУПД.

18.10.2019 г.

Петък

 

Учебен ден по график

Представяне на протоколи от заседание на методичните направления с предложение за актуализиране на Картата за диференцирано заплащане на педагогическите специалисти.

 

            1.Подготовка за провеждане на евакуационно занятие на тема „Действия при възникване на пожар и обгазяване от ЛУКОЙЛ“ на 21.10.2019 г. от 9.30 ч.

            2.Подготовка за провеждане на ПС на 24.10.2019 г. с дневен ред от 14.30 ч.

            - Отчет на взетите решения на ПС № 1.

            - Анализ на План-приема за учебната 2019/2020 г.

            - Анализ на проведените входни нива по общообразователните предмети.

            - Приемане на План за действие при зимни условия.

            - Обсъждане на предложения за Държавен план-прием за учебната 2020/2021 г.

         - Приемане на критерии и показатели за оценяване на резултатите от труда на педагогическите специалисти за учебната 2019/2020 г.

       3.Подготовка за провеждане на вътрешноквалификационна дейност на тема „Запознаване с промените и измененията в нормативните документи, използвани в сферата на средното образование – на 24.10.2019 г. от 15.30 ч.

     4. Подготовка за провеждане на външноквалификационна дейност на тема „Ефективни техники за комуникация и работа с родители. Взаимодействие семейство-образователна среда“ на 28.10.2019 г. от 8 часа.

        5. Представяне на документи за стипендии на ученици – в срок до 25.10.2019 г.

Прочетена 216 пъти

EPALE

Прием